Vindkraft en del av løsningen

Framtidig elektrifisering av fossilt energiforbruk og planer for ny industriutvikling kan utfordre kraftoverskuddet i årene som kommer.


Publisert 02.10.2019


Vi er en del av en region med stor kraftproduksjon og betydelig kraftoverskudd, men kombinasjonen av elektrifiseringen av samfunnet og industriutvikling kan skape et kraftbehov i regionen som overstiger kraftoverskuddet. Flere næringslivsledere tar til orde for at vi ikke lenger kan snakke om et stort overskudd av vannkraft, og at vi trenger flere fornybare energikilder, inkludert vindkraft. Samtidig er det sterke stemmer imot en utbygging av vindmøller på Sjonfjellet, blant annet pekes det på at Helgeland vil bli mindre attraktivt å besøke som turist.

Styret i næringsforeningen er opptatt av at verden trenger mer ren energi, men ønsker også mer kunnskap før en etablering av vindmøllepark på Sjonfjellet og dialog om naturvern, skatt og kompensasjon, påvirkning på natur og miljø, reindrift, turisme og øvrige samfunnsmessige forhold.

– Vi er ydmyke på at en stor industrivekst også skaper nye utfordringer og kommer til å kreve veloverveide prioriteringer innen mange ulike områder. Næringsliv, kommuner og innbyggere må sammen gjøre regionen vår til en attraktiv plass å bo og virke i, sier daglig leder Trine Rimer.

I en høringsuttalelse om NVEs forslag til en nasjonal ramme for vindkraft på land er næringsforeningens tilbakemelding at de ikke ser behovet for en overordnet ramme for vindkraft på land med utpekte områder som er mer egnet enn andre områder. Eventuelle negative effekter av en etablering bør holdes opp mot de positive forhold den konkrete etablering vil gi. Områder som helhetlig viser seg godt egnet for vindkraft og som har akseptable konsekvenser for miljø- og samfunnsinteresser bør derfor bli tilgjengelige for søknad om konsesjon.

I brevet vises det til at Freyr i Mo i Rana forventer å skape opp mot 2.500 direkte arbeidsplasser i regionen. Samtidig vil et stort antall andre virksomheter trenge flere ansatte. Det gjelder underleverandører, logistikk, drift og service av maskiner, tjenester, bygg og anleggsvirksomhet. I tillegg kan ny teknologi og forskning bidra til ny utvikling, og ytterlige flere muligheter for næringslivet.

Også Nordland Fylkeskommune vil prioritere prosjekter som bidrar til industri og arbeidsplasser. De har i «Regional plan om Vindkraft i Nordland 2009-2021» gitt Sjonfjellet kategori I, som er antatt minst konsekvens for miljø- og samfunnsinteresser. I deres høringsuttalelse fra 17.06.2019, spesifiserer de at «Nasjonalramme må bidra til forutsigbarhet for nye søknader om vindkraft utenfor de utpekte områdene. Prosjekter som bidrar til industri og arbeidsplasser basert på lokal bruk av fornybar energi, reduksjon av klimagassutslipp, eller elektrifisering av transportsektoren må prioriteres».