Proaktive tiltak

Anbefalinger fra bransjegrupper og medlemmer av Ranaregionen Næringsforening (RNF) sendt til regjeringen, bransjeorganisasjoner, partene i arbeidslivet, virkemiddelapparat, Nordland fylkeskommune, Rana kommune og Indre Helgeland Regionråd 27. mars 2020 


Publisert 30.03.2020


Vedlagte notat har som formål å oppsummere forslag til proaktive tiltak i en situasjon der store deler av næringslivet er rammet av de nasjonale tiltakene som er iverksett i forbindelse med Korona-pandemien. Avsender av dette notat er RNF som har rundt 420 medlemmer i Rana-regionen. Målgruppe for denne oppsummeringen er lokale, regionale og nasjonale myndigheter. Partene i arbeidslivet. Virkemiddelapparatet. Næringslivet selv.

Anbefalingene er fanget opp via innspill fra møter i de 7 bransjegruppene som RNF har etablert og de medlemsundersøkelsene som er gjennomført med faglig bistand fra Polarfakta. Den siste ble gjennomført 25.mars og presentert for medlemmer i dag.

De 7 bransjegruppene:

 • Handel
 • Restaurant
 • Reiseliv og opplevelser
 • Gårdeiere
 • Bygg og anlegg
 • Transport
 • Tjenester

Rana Utvikling har bistått RNF ved å tilrettelegge for innspill og sammenstille disse.

Korona-krisen – oppsummering av anbefalinger fra bransjegrupper og medlemmer i Ranaregionen Næringsforening:

Notatet har som formål å oppsummere forslag til proaktive tiltak i en situasjon der store deler av næringslivet i Rana er rammet av de nasjonale tiltakene som er iverksett i forbindelse med Corona-pandemien.

Innspillene er fanget opp via møter i de 7 bransjegruppene som RNF har etablert og de medlemsundersøkelsene som er gjennomført i Rana med faglig bistand fra Polarfakta. Den siste ble gjennomført 25.mars og presentert for medlemmer og media samme dag.

Notatet er sist drøftet i møte 27.mars mellom bransjegruppene, RNF og RU hvor det også kom nye innspill som er fanget opp i notatet.

Anbefalinger til Rana kommune Karanteneregler – ønske om fleksibilitet

 • Lokale myndigheter må opprettholde sitt strenge smitteregime, men selvsagt, slik det alltid må gjøres, vurdere konkrete tilfeller og tillate fleksibilitet når fleksibilitet kan tillates.
 • Finn en bedre løsning på lokale karantene regler for arbeidstakere på tvers av regions grensene. For bedrifter som skal utføre jobb iht kontrakter nord for Helgeland er det problematisk at det er innført lokale karanteneregler.
 • Dersom det ikke blir påvist mer smitte i Rana/Helgeland i løpet av de neste 10 dagene burde det åpnes opp for aktivitet innenfor kommunen/Helgeland

Innkjøp og prosjekt

 • Kommunen bør kjøpe tjenester lokalt og bruke handlingsrommet i anskaffelsesregelverket aktivt.
 • Bruke lokale produkter, kjøpe support fra lokale firmaer
 • Forsere så langt det er mulig vedlikeholds- og investeringsprosjekt i kommunal regi
 • Be statlige og kommunale foretak/skoler gjøre store innkjøp/fornye inventar og utstyr

Kommunale avgifter – eiendomsskatt

 • Rana kommune bør i dagens situasjon vurdere reduksjon/fritak for kommunale avgifter (alkoholavgift, renovasjon og vann/avløp) og redusert eiendomsskatt, eventuelt med tilbakevirkende kraft for 2020.

Forsert framdrift i byggesaker

 • For å sikre igangsetting av ny aktivitet og økt sysselsetting i privat sektor er det viktig med effektiv byggesaksbehandling og forsert gjennomføring av kommunale byggeprosjekt.
 • Kommunen må være lydhør for innspill fra næringen og ikke problematisere for mye.

Ranas regionale rolle

 • Vi må satse offensivt for å utvikle byen og rollen som regionsenter på Nord-Helgeland.
 • Rana må bli mer synlig i de kampene som kjempes i hele vår region.

Råd til lokalt næringsliv

 • SMB-bedriftene i Rana må utnytte tiltakspakkene som er innrettet mot dem og søke informasjon om dette via sine rådgivere, utviklingsmiljø og RNF
 • De ulike bransjene må utvikle felles og tydelige retningslinjer som de følger under handtering av krisen og som kommuniseres ut til markedet fra en felles organisasjon som NHO med underliggende enheter.
 • Bedrifter må rigge opp gode digitale løsninger. Motivere reiselivsbedrifter til å bli gode på nett og andre kurs som kan settes opp digitalt.
 • Se på muligheter for å utvikle produkter for små grupper og familier som kan motivere for ferie lokalt. Lage rundreiseforslag. Samarbeide flere næringer kultur,

Opplevelser, bespisning, overnatting.

 • Sommerjobber for studenter og ungdommer. Guidekurs og utvikle nye naturbaserte opplevelser
 • Konsept- og produktutviklingsprosjekter – mål å få til noe før sommeren.

Tjenesteleverandører på Helgeland

 • Keep calm & carry on: Det er tøffe tider, men det betyr ikke at du må følge strømmen. Selv om «alle andre» nedskalerer, permitterer etc., så må du fortsette å tenke rasjonelt. Vurder hva som er riktig for deg og din bedrift, og husk at ting som var rett i går ikke nødvendigvis er rett i dag.
 • Gjør en analyse av din bedrift; få oversikt over bedriftens likviditet, de neste ukene, kommende halvår og ut året. Gjør en stresstest av likviditet med mest sannsynlig og verst tenkelig utfall. Hvilke kostnader kan kuttes og hvilke investeringer kan utsettes. Før man søker økt kreditt må man tenke gjennom om bedriften klarer mer gjeld. Om du leasing, sjekk om dere kan få forlenget løpetid.
 • Bruk dine rådgivere: Spill på lag med regnskapsføreren, revisoren, bankforbindelse og andre du har rundt deg for å vurdere hvilket handlingsrom du har og hva som er riktig for din bedrift. For noen vil permitteringer være riktig, mens andre kanskje kan klare seg med betalingsutsettelser eller en kortsiktig finansiering. Bygg gjerne et team med rådgivere, og diskuter også gjerne med andre som er i din bransje.
 • Benytt deg av lokale opplysnings tjenester: eks Webinarer som gir relevant kunnskap som din bedrift kan ha nytte av.
 • Vurder dine kontraktsposisjoner og -forpliktelser: Du må ha oversikt til enhver tid! Hva skjer dersom dine kunder eller leverandører plutselig gjør gjeldende force majeure? Har de lov til det? Og hva skjer dersom du gjør det?
 • Vær obs på svindlere, de elsker kriser; sjekk at din bedrift har gode sikkerhetsrutiner, eksempel på betaling av fakturaer, fullmakter og tillatelser og vær ekstra obs på «gode tilbud»

Tre råd til de som kjøper tjenester

 • Handle lokalt: På samme måte som du skal bruke din lokale butikk og din lokale restaurant må vi også opprettholde markedet for salg av tjenester lokalt. Vi må alle bidra til at Helgeland fortsatt kan være sterk og konkurransedyktig region med et attraktivt arbeidsmarked i fremtiden. For å tiltrekke oss nye helgelendinger og beholde de vi har, så må vi sørge for at de har arbeid å gå tilbake til.
 • Tenk langsiktig: Hva kan du gjøre for å levere enda bedre når ting er tilbake i full drift? Nå er tiden for å se på ny webside, kvalitetssikring av rutiner, revisjon av kvalitetsstandarder og tilsvarende. Dersom du har muligheten, så vurder å få dette gjort nå.
 • Få vurdert dine kontraktsposisjoner og -forpliktelser: Du må ha oversikt! Hva skjer dersom dine kunder eller leverandører plutselig gjør gjeldende force majeure? Har de lov til det? Og hva skjer dersom du gjør det?

Råd til Innovasjon Norge og Fylkeskommunen: Prosjekt

 • Fylkeskommunen må forsere investerings- og vedlikeholdsprosjekt innenfor bygg og anlegg. Det gir en mulighet til å løse en del av det store etterslepet innenfor vedlikehold.
 • F12 Bustneslia er et viktig prosjekt for Helgeland.

Innovasjon

 • Etablere tiltaksordninger for å jobbe med markedsføring slik at man kan rigge seg til for et lokalt/regionalt marked.
 • Opplæringskontoret må på banen for å svare spørsmål til lærlinger i forbindelse med situasjonen og evt. Forlengelse av læretid osv.
 • Opplæringskontoret bør redusere % de tar av lærlingetilskuddet slik at bedriftene kan få større del av tilskuddet enn i det som går til bedrift i dag.

Råd til statlige myndigheter

Permisjonsregler

 • Behov for fleksibilitet i forhold til arbeid i permisjonsperioden. Viktig at ledere/ansatte kan utføre viktige plan- og utviklingsoppgaver for å sikre rask oppstart.

Avgifter

 • Staten bør gi moms- og arbeidsgiveravgiftssatsene tilbakevirkende kraft til 1. januar 2020.
 • Avgiftslettelser på biler, fjerne omregistreringsavgift, utsettelser på engangsavgifter.
 • Utsettelse av formueskatten, helst fjerne all eiendomsskatt nord for Trondheim. Se på Sverige, de er her et godt eksempel.

Statlige byggeprosjekt

 • Viktig at staten har fremdrift i offentlige anskaffelser for å holde aktiviteten oppe
 • Statlige prosjekt og prosjekt med statlig medfinansiering må forseres – dypvannskai, flyplass.
 • Fylkeskommunene må sikres økonomi slik at større vegprosjekt kan gjennomføres – f.eks. FV 12 Bustneslia m.v.
 • Effekter av statlige tiltakspakker
 • De tiltakspakkene/redningspakkene som er kommet og kommer må være enkle å administrere og kommunisere.
 • Vilkårene på lån med statsgaranti må gjøres bedre kjent og markedsføres.
 • Utsettelse av 2.termin mva er bra, men ikke til juni! Juni er vanskelig nok med bl.a. betaling av feriepenger. Mva burde vært fordelt over hele året der bedriftene betaler etter evne, og når de har mulighet.
 • Statlige lånegarantier har foreløpig hatt liten effekt da de tar for lang tid å få på plass.
 • Bankene sitter på gjerdet og melder tilbake at de vet ikke hva som gjelder, og har ikke svart på henvendelser om likviditetstilskudd. Flere bedrifter baserer seg nesten utelukkende på leverandørkreditt og leasing.
 • Formueskatten gir nødvendighet for utbytte selv om selskapene ikke har råd. I tillegg er det dobbeltbeskatning.

Forventninger til nye statlige tiltakspakker, infrastruktur og byggeprosjekt

 • Regjeringen må gi startordre til flyplass, dypvannskai og andre infrastrukturprosjekt.

Sentrale samfunnsaktører

 • Banker, kraftselskap og andre selskap som går bra må ta sin del av den felles dugnaden som blir mobilisert.
 • Lokale banker må være åpen for avdragsutsettelse. Forventninger om at de lokale bankene setter ned renta og at det skjer rimelig raskt – redusert rente fra 1.juli er ikke tilstrekkelig.

Økonomi og rammevilkår

 • Flere næringer rammes i tillegg av den svake kronekursen, Foreslås en kompensasjons-ordning for valutasvingninger ved innkjøp med utgangspunkt i en gitt «normalkurs» slik den var før oljekrisen og koronakrisen. Kompensasjonen kan håndteres i form av tiltaket som allerede er underveis med egenrapportering for de dette gjelder.
 • Flere bransjer er kapitalintensive med høye finanskostnader og tilførsel av likviditet er avgjørende for å sikre en bærekraft. I dagens turbulente marked er det vanskelig å få på plass rentesikring av låneporteføljer.
 • Finansinstitusjonene må gi rammevilkår slik at utleierne kan gi sine leietakere gode vilkår. Bankene og eiendomsaktørene må tilføres økt likviditet og den må være tilpasset krisens varighet.
 • Virkemidlene bør innrettes slik at de treffer leietakere/butikker og at de blir i stand til å betale husleie. Viktig med tiltakspakker som treffer de minste SMB-bedriftene.
 • Hjelpepakke som kan lette husleieforpliktelser – dekk faste kostnader som husleie for bedrifter som ikke kan produsere.
 • Direkte driftstilskudd for de som ikke kan benytte seg av eksisterende ordninger.
 • Utfordringene innenfor persontransport- og drosjenæringen må vies oppmerksomhet.
 • Se på tiltakspakker for lønnstilskudd til bedrifter i stedet for permittering der det er mulighet for å holde hjulene i gang.
 • Arbeidsgivere av enkeltmannsforetak og bedrifter bør få kompensasjon i form av penger til lønn og faste utgifter når man er blitt pålagt å stenge.
 • Mange vil ikke klare åpne sine bedrifter igjen etter dette. Bør gis et vern for de som går konkurs og gi de muligheten til å kjøpe sin bedrift av et eventuelt bo.
 • Gi direkte tilskudd til bedriftene etter påske slik at folk kan komme på jobb å arbeide for å klare framtiden. Det er bedre enn permittering.
 • Fjern i 2020 reglene for fordelsbeskatning av firmabilbruk, telefon mm.
 • Vi trenger særregler for Nord-Norge, og ikke generelle for hele landet. Det gjelder flere områder.

Garantiordninger

Staten bør etablere en garantiordning ved salg av tjenester til selskaper som er eksponert for risiko for å gå konkurs. Dette vil sørge for at leveranser fra tjenesteleverandører vil kunne gå som normalt, blant annet ved at regnskap føres løpende, og at skattemeldinger og årsoppgjør går som normalt. Dette vil også sikre at selskaper reduserer risikoen for å gå seg vill i de allerede etablerte tiltak (betalingsutsettelse skatt, endrede satser moms og arbeidsgiveravgift). I dagens situasjon, hvor behovet for økonomisk og juridisk bistand antas være større enn noen gang, vil man risikere at kunder i risikosonen velges bort til fordel for andre. Det foreslås at en slik ordning skal sikre tjenesteleverandørens tap ved en eventuell konkurs, og bør kunne administreres av Innovasjon Norge.

Innovasjon

Det bør gis mulighet til å jobbe med innovative tiltak med støtte fra Innovasjon Norge, uten å måtte stå for tilsvarende utgifter selv.

Anbefalinger fra nærignslivet pdf-format 27. mars 2020