rnf

Ranaregionen Næringsforening sine innspill til forslag til budsjett- og økonomiplan 2024-2027

2023-11-21

1.    Et budsjett som gir liv i byen – lavere leie for uteservering

Rådmannen foreslår en leie på 50,- per m2 per måned for leie av offentlig areal til uteservering (Vedlegg 4.9 Gebyrregulativ for leie av offentlig trafikkareal til uteservering 2024). Det er positivt at administrasjonen foreslår en reduksjon i det tidligere leienivået. Samtidig mener næringsforeningen at det foreslåtte nivået er for høyt.

Utelivs- og serveringsbransjen operer med små marginer, og er viktig for trivsel og attraktivitet. Fra bærekraftig byutviklings-prosjektet som næringsforeningen og kommunen samarbeidet om, vet vi at folk vil ha mer uteservering og aktivitet i byen. Da er det viktig at kommunestyret vedtar gebyrsatser som er bærekraftige for næringen.

Leienivået skal dekke kommunens utgifter med leie, vedlikehold og kontroll. Praksis i ulike kommuner varierer. Enkelte kommuner operer ikke med denne type leie. Utelivs- og serveringsbransjen i næringsforeningen har forståelse for at kommunen tar leie, men mener den bør ligge på et betydelig lavere nivå.

Næringsforeningen er positiv til at administrasjonen foreslår å forenkle gebyrsatsen, slik at det ikke skilles mellom areal med og uten skjenkebevilgning.

Næringsforeningen mener i tillegg at leie kun bør gjelde kommunal grunn. I de kommunene vi har undersøkt, så ta kommuner leie for uteserving på kommunal grunn, eller på grunn hvor kommunen er eier eller forvalter. Rana tar leie for uteservering på offentlig trafikkareal. Det betyr i praksis at kommunen i flere tilfeller tar leie av privat grunn. Denne praksisen er sannsynligvis ikke lovlig, og betyr at flere medlemsbedrifter betaler «dobbelt opp» med kostnader. Næringsforeningen etterspør derfor hvilken hjemmel kommunen har for å innkreve leie på grunn som ikke er kommunal.

Utelivs- og serveringsbransjen i Ranaregionen Næringsforening har samlet seg bak et innspill på et leienivå på 8,- per m2 per måned, og at gebyret bør gjelde kommunal grunn.

Dette nivået er tilsvarende gebyret i Harstad kommune.

2. Et gebyrnivå som ikke virker kostnadsdrivende for et presset boligmarked

Rådmannen foreslår et gebyrnivå på 2 kr m2 per dag for leie av offentlig trafikkareal (Vedlegg 4.6 Gebyrregulativ lokale retningslinjer for gravemeldingstjenesten 2024 – kapittel 3). Dette er en reduksjon fra 5 kr m2 per dag i 2023. Rådmannen foreslår også at det ikke vil tilkomme gebyr hvis myke trafikanter / trafikk ikke berøres pga. arbeid.

Kommunestyret har tidligere vedtatt: "Formålet med gebyrene skal være å søke å begrense bruken av offentlige trafikk og parkerings areal til riggeformål, ikke å være en kostnadsdriver i et allerede svært presset bygge marked."

Det er forståelse i næringslivet om behovet for å begrense bruken av offentlig trafikk- og parkeringsareal til riggeformål. Det er viktig å finne et gebyrnivå som oppnår denne hensikten, samtidig som det ikke legger et stort press på et allerede høyt kostnadsnivå, i tråd med kommunestyrets vedtak.

Dette gebyret kan potensielt skape en målkonflikt med kommunens ønske om utvikling, fortetting og vekst. Det er også viktig å ta hensyn til krav og behov knyttet til HMS for et riggområde. De politiske føringene om at vi ønsker utvikling og vekst i Rana kommune, og signalene fra kommunestyret, tilsier at Rana bør legge seg på et lavere gebyrnivå.

Det ble gjennomført et dialogmøte mellom administrasjonen og bransjen i oktober. Næringsforeningen setter pris på muligheten til at våre medlemmer kan gi innspill direkte til administrasjonen, og opplever at bekymringene og innspillene ble hørt og tatt hensyn til. Det er positivt at rådmannen foreslår at det ikke vil tilkomme et gebyr hvis man imøteser myke trafikanter og trafikk.

Næringsforeningen spilte inn i dialogmøte et gebyrnivå på 1,- per kvadratmeter per dag. Dette gebyrnivået vil være tilstrekkelig for å sikre at riggområder begrenses og ikke er til unødvendig ulempe for trafikk og annen næring.

Vi oppfordrer kommunestyret til å lytte til næringens innspill, og vedta et gebyrnivå på 1,- per m2 per dag.   

3. Bærekraftig byutvikling
Det er positivt at rådmannen foreslår å bevilge midler for å ferdigstille og oppgradere den tekniske utførelsen ved Sjøfronten, og ikke minst starte opp arbeidet med å implementere anbefalingene fra mulighetsstudiene for Havmannaksen i 2024. Juryen for mulighetsstudiene, som bestod av representanter fra administrasjonen i kommunen, Rana Utvikling og Ranaregionen Næringsforening, ferdigstiller nå en anbefalingsrapport om hvordan implementere mulighetsstudiene. Næringsforeningen ser fram til å fortsette å samarbeide med kommunen om en grønnere, mer innbyggervennlig og levende by, i tråd med våre tidligere innspill og anbefalinger om byutvikling.

4. Vekstmobilisering
Initiativene som har blitt satt i gang med vekstmobiliseringsprosjektet og ringvirkningene av disse har hatt merkbar positiv effekt på det digitale omdømmet til Rana, bedret mottaksapparatet for tilflyttere og samlet næringslivet i initiativer for å få et mer attraktivt, tilgjengelig og internasjonalt arbeidsmarked i regionen. Næringsliv og samfunn er avhengige av at vi fortsetter arbeidet med å rigge oss for vekst og tilflytting.

Næringsforeningen oppfordrer derfor kommunestyret om å videreføre og styrke vekstmobiliseringsprosjektet. 
Rammevilkår
facebook

Siste nytt