valg
Foto: Valgdirektoratet

Kommunestyre- og fylkestingsvalg: Næringsforeningens innspill til lokalpartier i Rana

2022-10-25

Ranaregionen Næringsforening representerer over 400 bedrifter i ulike bransjer. Næringsforeningen opplever at flertallet i kommunestyret i Rana har en offensiv holdning til næringspolitikk. Det er positivt at man på mange viktige områder har oppfylt målene i kommunestyrets temaplan for næringspolitikk. Et fortsatt godt samarbeid mellom våre folkevalgte og næringslivet er viktig for næringsforening, og vi ønsker partiene lykke til med sine programprosesser. Nedenfor oppsummerer vi våre innspill til de ulike partienes lokallag i Rana.


Samferdsel og logistikk  

 

Fylkesvei 810 Bustneslia


Utbedring av Bustneslia er et prioritert prosjekt for næringslivet. Utbedring av Bustneslia har vært prioritert øverst av både NHO Nordland og Ranaregionen Næringsforening sine innspill til Regional Transportplan (RTP).  Bustneslia er både en viktig pendlervei og en alvorlig flaskehals for å nå målet i den regionale «kyst-til-marked» strategien. Det forventes i tillegg en økning i næringstrafikken på strekningen, spesielt i forbindelse med økt sjømatproduksjon.

RNF sine innspill:
 • En varig utbedring av Bustneslia bør utredes i raskt tempo, og legges inn i handlingsprogrammet til fylkeskommunen med beslutning om bygging i neste økonomiplan.
 • Fylkeskommunen bør garantere for at de midlertidige tiltakene for å bedre vintervedlikeholdet må videreføres inntil en varig utbedring av Bustneslia er på plass.
 

Økt kapasitet / frekvens på ferjesambandet Stokkvågen / Lovund


Det begrensede fergetilbudet, spesielt på strekningen Stokkvågen / Lovund, er en utfordring for havbruksnæringen. 

RNF sine innspill:
 • Det er nødvendig å dimensjonere fergetilbudet til og fra Lovund slik at det er i tråd med næringslivets behov og investeringsplaner.
 

Kollektivtilbud og grønn mobilitet for å møte kraftig vekst


Menons samfunnsanalyse om ringvirkninger og konsekvenser av battericelleetableringen beskriver risikoen for alvorlige kapasitetsutfordringer, kødannelser og rushtid i trafikken med den forventede befolkningsveksten. Opprusting av kollektivtilbudet og tiltak som sikrer at kollektiv i større grad blir et attraktivt tilbud for pendlere, er nødvendig for unngå store trafikale problemer, og frigjøre nødvendig kapasitet til yrkestransport og tungtransport.  

Omleggingen av kollektivtilbudet i Mo i Rana til to bybusslinjer har ikke gitt de ønskede resultatene. I en spørreundersøkelse gjennomført i regi av bærekraftig byutviklingsprosjektet i Mo i Rana kom det fram at 80% av respondentene aldri har benyttet seg av kollektivtilbudet. Som det framgår av RTP sin strategidel (s 31) gikk antall passasjerer ned med 6% etter omleggingen. Til sammenligning førte en omlegging i Narvik til en vekst på 33 %. En satsing på kollektiv er også viktig for å lykkes med å tiltrekke oss kompetanse, da mange tilflyttere ønsker å bo sentralt uten å være avhengig av bil.  

I tillegg er det behov for en statlig transportutredning av E6 og transportsystemet i Mo i Rana, for å kunne planlegge godt for fremtiden.  

Det er svært positivt at bygging av flyplass er i gang, og ikke minst at kommunen, sammen med næringslivet, har investert et betydelig beløp for å sikre det lokale bidraget. Framover blir det viktig å sikre at den nye flyplassen får et attraktivt rutetilbud, tilpasset næringslivets behov. 

RNF sitt innspill:
 • Det bør etableres et tett samarbeid mellom Nordland fylkeskommune, Rana kommune og industrien om å utvikle kollektivtilbud og fremme grønne mobilitetsløsninger for å møte den kraftige veksten i Rana.
 • Det bør iverksettes en statlig transportutredning av E6 og transportsystemet i Mo i Rana.

Andre innspill fra RNF, samferdsel: 
 • Sikre at ny flyplass får et attraktivt rutetilbud, tilpasset næringslivets behov. 
 • Fortsette å støtte opp om arbeidet med å få mer gods over på bane. 
 • Sikre at reiselivsaktører har grunnleggende samferdselsbehov dekket, som Jordbuveien opp mot Plura Valley.   
 

Bærekraftig byutvikling


For at næringslivet skal lykkes med å rekruttere kompetanse nå og i fremtiden, er det viktig å satse på byutvikling. Vi må rigge oss for vekst, samtidig som vi skal gjøre byen mer attraktiv for dagens befolkning og de vi er avhengige av skal etablerere seg. 

Det har skjedde mye positivt med byutviklingen de siste årene, og dette er riktig tidspunkt for å sette byutvikling høyt på agendaen. 

Det blir også viktig å sikre at kommuneadministrasjonen har tilstrekkelig med ressurser framover til å følge opp plan- og byggesaker raskere og bidra til kortere prosesser. Menon sin rapport nevnte dette spesielt som en potensiell flaskehals. Det var positivt at kommunestyret vedtok å øke antall ansatte i plan- og byggesak nylig. Samtidig blir det viktig å følge med framover, og iverksette forebyggende tiltak for å hindre at saksbehandling blir en unødvendig flaskehals.  

Innspill fra RNF:  
 • Sikre at det framover er tilstrekkelig administrativ kapasitet på plan- og byggesaker.
 • Den nye kommunedelplanen for byutvikling bør ta utgangspunkt i funnene og anbefalingene i bærekraftig byutviklingsprosjektet.  
 • Kommunen bør lage en helhetlig plan for byggehøyder i sentrum.
 • Krav til parkeringsplasser og minste felles uteområder bør justeres slik at de tilrettelegger for fortetting i sentrum.  
 • Det bør investeres i fornyelse av bykjernen, spesielt området rundt Rådhuset, og enda flere grønne og trivelige byrom.
 • Kommunen bør lage en farge- og lysplan for byen.
 • Det bør sikres bedre forbindelser mellom sentrum og Moholmen
 • Kommunen bør aktivt tilrettelegge for samarbeid mellom kommune og næringsliv om byutvikling.
 • Krav og rutiner for skjenkebevilgning bør bli bedre tilpasset bransjen og mer digital.  
 • Kommunen må sikre at krav som stilles i anbudskonkurranser blir fulgt opp, og at det blir konsekvenser når aktører ikke oppfyller krav.
 • Kommunen bør utarbeide realistiske og forpliktende planer for å ruste opp kommunal bygningsmasse.  
 • Kommunen bør investere i kompetanse på innkjøpersiden, spesielt mulighetsrommet innenfor innovative offentlige anskaffelser.  
 

Tilflytting og vekst  

Den forespeilede veksten fra battericelle-etableringen krever at vi virkelig må satse på omdømme, attraktivitet, boligbygging og et godt mottaksapparat for de som kommer hit. Det er mange positive initiativer på gang, og vi må sikre at disse satsingene videreutvikles og fortsetter så lenge behovet er til stede.  

RNF sine innspill:  
 • Fortsette og styrke arbeidet med omdømme, posisjonering og mottaksapparat for tilflyttere.  
 • Følge opp etableringen av internasjonal skole på grunnskole- og videregående nivå og implementering av løpende barnehageopptak.
 • Utvide åpningstidene i barnehagene slik at de er mer tilpasset næringslivets behov.  
 • Videreutvikle tilflyttertorget på biblioteket.  
 • Arbeide for at Rana kommune skal få frikommune-status.  
 • Kommunen bør tilrettelegge for kommunikasjon på engelsk slik at nye aktører enklere kan etablere seg her.  
 
 

Energi  


Kraftkrevende industri er en bransje med stort potensiale til å vokse i regionen vår. En svært viktig forutsetning for både ny og eksisterende industri er at det framover vil være tilgang på rikelig og rimelig fornybar kraft. Med alle investeringsplanene i regionen, har Sintef estimert at vi kan få et kraftunderskudd på Helgeland fra og med 2026.

Det er derfor viktig å sikre ny, fornybar energi til de industriplanene som foreligger i regionen nå. 

RNF sine innspill:
 • Nye muligheter for energiproduksjon bør belyses og utredes.  
 • Gjøre tiltak for å redusere energiforbruket i kommunale bygg.  


Kompetanse 

Det er viktig å sikre at utdanningstilbudet i regionen, fra videregående og opp til høyere utdanning, er i tråd med næringslivets behov. 

RNF sine innspill:
 • Industriteknologi: Det var svært positivt at industriteknologi (VG2) ble re-etablert ved Polarsirkelen VGS. Samtidig var det uheldig at det krevde veldig mye innsats fra næringslivet før dette skjedde. Det blir viktig framover å sikre at industriteknologi fortsatt tilbys i Rana, da det linjen er en viktig rekrutteringskanal for industrien.  
 • Transport og logistikk: Avviklingen av transport og logistikk  VG2 i 2016 ga negative konsekvenser for næringslivet. Transportbransjen i Ranaregionen er viktig for Helgeland og Nordland. Denne linjen bør re-etableres ved Polarsirkelen VGS.
 • Kunst Design og Arkitektur: Kunst, Design, Arkitektur (KDA) ved Polarsirkelen VGS har i mange tiår vært en viktig rekrutteringskanal for bedrifter. Denne linjen ble vedtatt nedlagt ved Polarsirkelen VGS i 2019. Kompetansen KDA-elevene har blir stadig mer etterspurt i forskjellige bransjer i næringslivet. KDA-linjen bør opprettholdes i Rana.  
 • Fortsette å jobbe offensivt for at Campus Helgeland og Campus Nesna blir attraktive studiesteder med utdanningstilbud som næringslivet etterspør.  
Rammevilkår
facebook

Siste nytt