Norsk Industris konjunkturrapport 2014

2014-01-10
industri

Norsk Industri viser til at prosessindustrien fremdeles sliter med høye kostander, herunder flere år med sterk kronekurs, som igjen har gått på bekostning av nyinvesteringer for å holde tritt med konkurrentene. Den svekkede kronekurs verdsettes derfor klart av eksportindustrien, selv om bedriftene får dette inn på bunnlinjen i ulikt tempo. De mener store deler av norsk leverandørindustri kan klare omstillingen når den kommer, så lenge oljeprisen ikke faller brått. Men kostnadsnivået vil bli like utfordrende for dem, som all annen industri opplever for tiden.


Trenger sterkere innovasjonstakt


De dokumenterer i rapporten at myndighetenes bidrag til å forsere innovasjonstakten i industrien de siste ti årene kunne vært bedre. Kun en femdel av offentlige FoUbevilgninger går til næringsrettet FoU. Og dette er ikke høyt i forhold til andre land. Bevilgningene til næringsrettet FoU i Norge har hatt lavere vekst enn øvrige offentlige FoU-bevilgninger den siste tiårsperioden. Et unntak kom i statsbudsjettet for 2014.

Med vårt høye kostnadsnivå må norsk industri spesialisere seg ytterligere for å være lønnsom
i tiltakende internasjonal konkurranse. Da må statsbudsjettene framover fortsatt vri FoU-satsingen over mot mer næringsrettet for å fremme nødvendig innovasjon og omstilling i industrien.
facebook

Siste nytt