Framtidstanker i disse budsjett-tider

Det som tidligere var en høythengende visjon om 30.000 mennesker i Rana kommune, kan være innenfor rekkevidde. Ny grønn industri, batterifabrikk, flyplass, dypvannskai og sykehus kan gi ny aktivitet og befolkningsvekst.


Trines kommentar. 17.11.2019


I prat med næringslivet kommer det tydelig fram hvor viktig det er å utvikle en attraktiv region og vokse på en måte som ivaretar miljøet. De fleste sier at de vil bidra til en enda grønnere region.

Vi har kapasitet, mulighet, teknologi og naturressurser som gjør at vi kan være med på å skape en bedre hverdag, og møte globale utfordringer. Mye nyskaping skjer i industrien. Aldri har vel mulighetsrommet og beveggrunnene vært større. Bærekraft og suksess er tett sammenknyttet.

Det handler om evnen til å se bak prognoser og statistikk. De som føler seg trygge i sin suksess, må tenke en gang til. Det er nok varierende hvor godt vi er forberedt både på klimaendringer og på de teknologiske endringene. Behovet for ny kunnskap er stort også når det gjelder hva som skal til for at mennesker vil spandere og utvikle sine liv her. Det er når vi klarer å se helheten at alle brikkene faller på plass.

Jeg har fulgt valgkampen nøye, og grunnen er åpenbar: De folkevalgte er med på å bestemme viktige rammer for et konkurransekraftig, lønnsomt næringsliv og en attraktiv region. De skal lage kloke regler og unngå bestemmelser som svekker næringsutviklingen. For robuste arbeidsplasser er grunnlaget for å sikre velferden vi alle ønsker oss.

Kommunestyrene og fylkestinget består av representanter fra ulike lokalsamfunn, med forskjellig bakgrunn, referanser og preferanser. Viktige beslutningstakere for hvordan framtiden skal se ut for næringsliv og samfunn. Bakom hvert prosjekt ligger det historier, planer, konkrete beslutninger og handlekraft. Det er mange elementer som hører hjemme i smart bylivspolitikk, utdanningstilbud og grønn industri i disse budsjett-tider.

Men arbeidet med utviklingsstrategiene er ikke politikernes ansvar alene. Vinnerne må vi skape sammen, ved å spille på våre styrker. Derfor trenger vi en god plattform for framtidsarbeidet hvor dagens og morgendagens innbyggere og næringsliv involveres og samvirker.