Vedtekter for Ranaregionen Næringsforening

Gjeldende fra 19. mai 2021
§ 1 - FORMÅL

Foreningens navn er RANAREGIONEN NÆRINGSFORENING.
Foreningen ble stiftet den 19.9.1932 (som Rana Handelsstands Forening).

Foreningens formål er:
 • Å bidra til næringslivets positive utvikling i Rana-regionen.
 • Å markedsprofilere næringslivets aktivitet i Rana-regionen på en positiv måte
 • Å være et felles talerør og høringsorgan for næringslivet i Rana-regionen
 • Å drive aktiv erfaringsutveksling og informasjonsarbeide blant og for foreningens medlemmer
 • Å skape forståelse for og oppmerksomhet om næringslivets betydning for den generelle samfunnsutvikling, og for Rana-regionen spesielt
 • Å bli et aktivt samarbeidsforum for næringslivets aktører i regionen

§ 2 – MEDLEMMER
Som medlem  av  foreningen  kan  opptas  næringsvirksomheter  i  regionen  som  gir  sin  tilslutning  til  foreningens formålsparagraf.  I tillegg  kan  organisasjoner  og  enkeltpersoner  med  tilknytning  til  næringslivet  opptas  som medlem.

§ 3 – MEDLEMSKONTINGENT
Medlemskontingenten fastsettes av foreningens styre.

§ 4 – VALG AV TILLITSMENN
Ethvert medlem er forpliktet å påta seg tillitsverv i foreningen, dersom ikke spesielle grunner for fritak fremlegges.
Likeledes kan et medlem nekte å motta gjenvalg for like lang tid som det har fungert, dog ikke utover 2 år.

§ 5 – SUSPENSJON
Kreves et medlem utelukket fra foreningen, skal skriftlig begrunnet forslag under navn fremmes for styret. Finner styret at  suspensjonskravet  er  berettiget,  har  det  rett  til  å  vedta  suspendering  av  vedkommende  medlemskap inntil neste generalforsamling, som gjør endelig vedtak om eventuell suspensjon.

§ 6 – OPPSIGELSE MEDLEMSKAP
Utmeldelse av foreningen skjer skriftlig. Utmelding har først virkning fra året etter utmeldelsen.

§ 7 – STYRE
Styret består av 5 medlemmer som velges av generalforsamlingen. Leder velges for 1-ett år, 4 styremedlemmer velges for 2-to år, mens 3 varamenn velges for 1- ett år. Styret konstituerer seg selv med valg av nestleder (obligatorisk) og øvrige spesifikke verv etter styrets egen beslutning. Styret kan –om en finner det formålstjenlig –utnevne et Arbeidsutvalg (AU) på 2 personer, bestående av styreleder og styrets nestleder, for ivaretakelse av saker/oppgaver av mer rutinepreget karakter. Daglig leder er sekretær for AU. AU skal i påfølgende styremøte orientere styret om saker som har vært behandlet. I sine valg av tillitsmenn bør generalforsamlingen tilstrebe en best mulig bransjemessig spredning, relatert til foreningens medlemssammensetning.

§ 8 – BRANSJEGRUPPER
Iden  grad  styret  finner  det  nødvendig  eller  ønskelig  opprettes  bransjegrupper  for  ivaretakelse  av  spørsmål  og oppgaver knyttet til den spesifikke bransje.

For hver bransjegruppe velges ei arbeidsgruppe + daglig leder i RNF.  

Bransjegruppene skal fungere som styrets høringsorgan for de enkelte bransjer, og kan dessuten fortløpende gi innspill og forslag til styret, samt initiere tiltak for sine bransjer.

§ 9 – STYRETS OPPGAVER
Styret  skal  føre  kontroll  med  den  daglige  drift  av  foreningen  og  tilstrebe  best  mulig  oppfyllelse  av  foreningens målsettinger, handlingsplaner og budsjetter. Styret beslutter eventuelle ansettelser i foreningen, og har ansvar for ansettelse/oppsigelse av foreningens Daglige leder.

Styret  er  beslutningsdyktig  når  minst  4  av  styrets  medlemmer  (inklusiv  varamenn)  er  tilstede.  Alle  beslutninger fattes ved flertallsvedtak. I tilfelle stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. Styrets 3 varamenn innkalles ved behov, og får tilsendt alle dokumenter/styreprotokoller.

§ 10 – DOKUMENTASJON
Styret plikter å føre protokoll fra sine møter. Foreningens daglig leder fungerer som styrets sekretær. Styremøter avholdes så ofte styret finner det nødvendig for å ivareta sine plikter.

§ 11 – MEDLEMSMØTER
Medlemsmøter  skal  holdes  så  ofte  styret  finner  det  nødvendig,  eller  når  det  skriftlig  forlanges  av  minst  5 medlemmer.  I  medlemsmøtene  skal  styret  søke  å  orientere  om  styrets  arbeide,  arrangere  foredrag  av  felles interesse, og ta opp aktuelle temaer som fremmer foreningens utvikling.

§ 12 – REGNSKAP
Foreningens regnskap følger kalenderåret og avsluttes pr 31.12. årlig. Ved fremlegging for generalforsamlingen skal regnskapet være kontrollert og godkjent av foreningens revisorer.

§ 13 – GENERALFORSAMLING
Ordinær generalforsamling skal avholdes innen utgangen av mai hvert år, og skriftlig innkalling skal foretas med 10 dagers varsel til alle medlemmene. Saker som medlemmene ønsker behandlet av generalforsamlingen må være styret i hende innen 10 dager før generalforsamlingen.

I generalforsamlingen har hvert medlem 1 stemme. I tilfelle stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.

Sakliste for ordinær generalforsamling:
1. Godkjenning av innkalling
2. Valg av møteleder/referent/2 protokollunderskrivere
3. Styrets forslag til årsberetning
4. Regnskap
5. Revisors beretning
6. Fastsettelse styrehonorar
7. Evt. innkomne saker
8. Valg
 • Leder for 1 år
 • 4 styremedlemmer for 2 år (for kontinuitet: 2 på valg hvert år)
 • 3 varamenn til styret for 1 år
 • 2 revisorer
 • Valgkomite, 3 medlemmer, for 1 år

§ 14 – EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Ekstraordinær  generalforsamling  sammenkalles  når  styret  finner  det  nødvendig,  eller  når  minst  10  medlemmer fremsetter skriftlig forslag om dette til styret.
Den ekstraordinære generalforsamling sammenkalles med minimum 10 dagers varsel, og kan bare behandle de saker som har foranlediget innkallingen.

§ 15 – ENDRING AV VEDTEKTER
Forslag  om  vedtektsendring  kan  behandles  i  ordinær  eller  ekstraordinær  generalforsamling.  Endringsforslag sendes alle medlemmer minimum 10 dager før generalforsamlingen. For at endringsforslaget skal kunne vedtas kreves 2/3 flertall av de fremmøtte på generalforsamlingen.

§ 16 – OPPLØSNING
Beslutning  om  oppløsning  av  foreningen  kan  bare  treffes  av  generalforsamling  hvor  minst  2/3  av  foreningens samtlige  medlemmer  –  ved  personlig  fremmøte  eller  med  fullmakt  –  stemmer  for  beslutningen.  Forslag  om oppløsning må være meddelt medlemmene skriftlig med minst 4 ukers varsel før generalforsamlingen.

Ved en eventuell beslutning om oppløsning skal foreningens midler, etter at alle forpliktelser er dekket, anvendes til formål som alminnelig flertall i generalforsamlingen beslutter.