Vedtekter for Ranaregionen Næringsforening

Gjeldende fra 25. mai 2023
§ 1 - FORMÅL
Foreningens navn er RANAREGIONEN NÆRINGSFORENING.
Foreningen ble stiftet den 19.9.1932 (som Rana Handelsstands Forening).

Foreningens formål er:
•    Å bidra til næringslivets positive utvikling i Rana-regionen.
•    Å markedsføre næringslivets aktivitet i Rana-regionen på en positiv måte
•    Å være et felles talerør og høringsorgan for næringslivet i Rana-regionen
•    Å drive aktiv erfaringsutveksling og informasjonsarbeide blant og for foreningens medlemmer
•    Å skape forståelse for og oppmerksomhet om næringslivets betydning for den generelle samfunnsutvikling, og for Rana-regionen spesielt
•    Å bli et aktivt samarbeidsforum for næringslivets aktører i regionen

§ 2 – MEDLEMMER
Som medlem av foreningen kan opptas næringsvirksomheter i regionen som gir sin tilslutning til foreningens formålsparagraf. I tillegg kan organisasjoner og enkeltpersoner med tilknytning til næringslivet opptas som medlem.

§ 3 – MEDLEMSKONTINGENT
Medlemskontingenten fastsettes av foreningens styre.

§ 4 – TILLITSVERV
For å kunne bli valgt til tillitsverv i foreningen, må man være medlem og ha betalt medlemskontingent for foregående kalenderår.

§ 5 – SUSPENSJON
Kreves et medlem utelukket fra foreningen, skal skriftlig begrunnet forslag under navn fremmes for styret. Finner styret at suspensjonskravet er berettiget, har det rett til å vedta suspendering av vedkommende medlemskap inntil neste generalforsamling, som gjør endelig vedtak om eventuell suspensjon.

§ 6 – OPPSIGELSE MEDLEMSKAP
Utmeldelse av foreningen skjer skriftlig. Utmelding har først virkning fra året etter utmeldelsen.

§ 7 – STYRE
Styret består av 5 medlemmer som velges av generalforsamlingen. Leder velges for 1-ett år, 4 styremedlemmer velges for 2-to år, mens 3 varamedlemmer velges for 1- ett år. Styret konstituerer seg selv med valg av nestleder (obligatorisk) og øvrige spesifikke verv etter styrets egen beslutning. Styret kan – om en finner det formålstjenlig – utnevne et Arbeidsutvalg (AU) på 2 personer, bestående av styreleder og styrets nestleder, for ivaretakelse av saker/oppgaver av mer rutinepreget karakter. Daglig leder er sekretær for AU. AU skal i påfølgende styremøte orientere styret om saker som har vært behandlet. I valg til tillitsverv bør generalforsamlingen tilstrebe en best mulig bransjemessig spredning, relatert til foreningens medlemssammensetning.

§ 8 – BRANSJEGRUPPER
I den grad styret finner det nødvendig eller ønskelig opprettes bransjegrupper for ivaretakelse av spørsmål og oppgaver knyttet til den spesifikke bransje.
For hver bransjegruppe velges ei arbeidsgruppe + daglig leder i RNF.  

Bransjegruppene skal fungere som styrets høringsorgan for de enkelte bransjer, og kan dessuten fortløpende gi innspill og forslag til styret, samt initiere tiltak for sine bransjer.

§ 9 – STYRETS OPPGAVER
Styret skal føre kontroll med den daglige drift av foreningen og tilstrebe best mulig oppfyllelse av foreningens målsettinger, handlingsplaner og budsjetter. Styret beslutter eventuelle ansettelser i foreningen, og har ansvar for ansettelse/oppsigelse av foreningens Daglige leder.

Styret er beslutningsdyktig når minst 4 av styrets medlemmer (inkludert varamedlemmer) er til stede. Alle beslutninger fattes ved flertallsvedtak. I tilfelle stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. Styrets 3 varamedlemmer innkalles ved behov, og får tilsendt alle dokumenter / styreprotokoller.

§ 10 – DOKUMENTASJON
Styret plikter å føre protokoll fra sine møter. Foreningens daglig leder fungerer som styrets sekretær. Styremøter avholdes så ofte styret finner det nødvendig for å ivareta sine plikter.

§ 11 – MEDLEMSMØTER
Medlemsmøter skal holdes så ofte styret finner det nødvendig, eller når det skriftlig forlanges av minst 5 medlemmer. I medlemsmøtene skal styret søke å orientere om styrets arbeide, arrangere foredrag av felles interesse, og ta opp aktuelle temaer som fremmer foreningens utvikling.

§ 12 – REGNSKAP
Foreningens regnskap følger kalenderåret og avsluttes pr 31.12. årlig. Ved fremlegging for generalforsamlingen skal regnskapet være kontrollert og godkjent av foreningens revisorer.

§ 13 – GENERALFORSAMLING
Ordinær generalforsamling skal avholdes innen utgangen av mai hvert år, og skriftlig innkalling skal foretas med 10 dagers varsel til alle medlemmene. Saker som medlemmene ønsker behandlet av generalforsamlingen må være styret i hende innen 10 dager før generalforsamlingen.

I generalforsamling har hvert medlem 1 stemme – ved personlige fremmøte eller med fullmakt. I tilfelle stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.

Sakliste for ordinær generalforsamling:

1. Godkjenning av innkalling
2. Valg av møteleder/referent/2 protokollunderskrivere
3. Styrets forslag til årsberetning
4. Årsregnskap
5. Revisors beretning
6. Fastsettelse styrehonorar
7. Evt. innkomne saker
8. Valg
•    Leder for 1 år
•    Styremedlemmer for 2 år (for kontinuitet: 2 på valg hvert år)
•    Varamedlemmer til styret for 1 år
•    Revisor
•    Valgkomite, 3 medlemmer, for 1 år

§ 14 – EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Ekstraordinær generalforsamling sammenkalles når styret finner det nødvendig, eller når minst 10 medlemmer fremsetter skriftlig forslag om dette til styret.

Den ekstraordinære generalforsamling sammenkalles med minimum 10 dagers varsel, og kan bare behandle de saker som har foranlediget innkallingen.

§ 15 – ENDRING AV VEDTEKTER
Forslag om vedtektsendring kan behandles i ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. Endringsforslag sendes alle medlemmer minimum 10 dager før generalforsamlingen. For at endringsforslaget skal kunne vedtas kreves 2/3 flertall av de fremmøtte på generalforsamlingen.

§ 16 – OPPLØSNING
Beslutning om oppløsning av foreningen kan bare treffes av generalforsamling hvor minst 2/3 av foreningens samtlige medlemmer – ved personlig fremmøte eller med fullmakt –  stemmer for beslutningen. Forslag om oppløsning må være meddelt medlemmene skriftlig med minst 4 ukers varsel før generalforsamlingen.

Ved en eventuell beslutning om oppløsning skal foreningens midler, etter at alle forpliktelser er dekket, anvendes til formål som alminnelig flertall i generalforsamlingen beslutter.