Rana kommune: kommunal kompensasjonsordning – sjette runde

Rana kommune: Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter som er spesielt rammet av Covid-19 – sjette runde

2021-12-28

Stortinget har bevilget midler til kommunene for at kommunene kan støtte opp om lokale virksomheter der statlige ordninger ikke treffer godt nok. Lokale forhold skal legges til grunn.

Rana kommune har fått tildelt 1.944.000 kr i midler gjennom kommunal kompensasjonsordning, som det nå åpnes for å søkes om.
 

Hvem kan søke?

Kommunen skal bruke midlene på tiltak for lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak og nedstengning. Rana kommune vil særlig prioritere virksomheter innen reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene. Andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger kan også søke.

Virksomheter som er registrert med forretningsadresse i Rana kommune kan søke om midler. Det kan kun mottas støtte for den økonomiske aktiviteten som finner sted innenfor kommunen. Dersom virksomheten er del av en større virksomhet må den aktiviteten som finner sted i Rana dokumenteres og bekreftes spesifikt av regnskapsfører eller revisor.
 

Tilskudd kan dekke
 • Sektorer eller virksomheter med tap av omsetning/inntekt som følge av covid-19-pandemien eller den påfølgende økonomiske nedgangen
 • Sektorer eller virksomheter med økte kostnader som følge av et tiltak for å unngå spredning av covid-19, og kostnader direkte knyttet til covid-19-lavkonjunktur
 • Sektorer eller virksomheter som er gjenstand for tap av varer pga covid-19-pandemien.

Grunnlaget for vurderingen er inntektsbortfall i perioden mars 2020 – desember 2021 samt ekstraordinære kostnader i denne forbindelse.

Maks søknadsbeløp er 200.000 kroner.

Prioriteringer

 • Rana kommune vil særlig prioritere virksomheter innen reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene.
 • Foretak med minimum ett årsverk vil bli prioritert.
 • De foretak med et prosentvis tap på over 30% vil bli prioritert
Følgende krav stilles til søker

For at søknaden skal bli vurdert, MÅ følgende punkter besvares:

 1. Søker må i søknad dokumentere betydelige utgifter og/eller tap som følge av lokale og/eller nasjonale smitteverntiltak.
 2. Omsøkt tap/kostnadsbeløp, i tillegg til prosentvise omsetningstap, må spesifikt erklæres for denne søknaden og signeres for av revisor eller regnskapsfører.
 3. Legg ved en egen redegjørelse for hvorfor virksomheten er særlig hardt rammet av lokale og/eller nasjonale smitteverntiltak.
 4. Dersom søker har mottatt annen offentlig kompensasjonsstøtte må det gis informasjon om støtten som er mottatt i 2019, 2020 og 2021, samt hvilken ordning støtten er hjemlet i.

Merk: Vekst- og oppstartsbedrifter må dokumentere tap av ny/økt omsetning som følge av offentlige smitteverntiltak/restriksjoner. Det stilles krav til revisorattest for tapt omsetning, tap av kontrakter, avbestillinger o.l.

Virksomheter som var i vanskeligheter per 31. desember 2019, ref. gruppeunntaksforordningens artikkel 2, paragraf 18, kan ikke tildeles støtte. Virksomheten må ikke være under konkursbehandling eller under frivillig/tvungen avvikling.


Hvordan søke?

Søknad skal registreres og sendes igjennom Startside (regionalforvaltning.no).

Søknadsfrist tirsdag 18. januar 2022.


Vurdering av søknader

Rana Utvikling AS saksforbereder behandlingen av søknadene som vil bli fremlagt formannskapet for behandling etter innstilling fra rådmannen.

Søknadene blir behandlet i formannskapet 08. februar. Støtte gis i samsvar med regelverket for offentlig støtte, notifisert ordning under Covid-19-rammeverket. Mer informasjon på ESAs hjemmesider.


Beregning av støtte

Rana kommune har frihet til å tilpasse hvilke virksomheter som støttes, avhengig av den lokale situasjonen. Støtten beregnes skjønnsmessig ut fra søknadsgrunnlaget, dokumentasjon, mengden søknader og tilgjengelige midler til fordeling.


Regelverk

Ordningen følger regler i forskrift om distrikts- og regionalpolitiske virkemiddel om utlysing, saksbehandling, klage, kontroll m.m.

Tilskuddet gis som offentlig støtte. Tilsagn fra ordningen gis i henhold til gjeldende regelverk og retningslinjer for bruk av statsmidler.

Rana kommune har frihet til å tilpasse hvilke virksomheter som støttes, avhengig av den lokale situasjonen.

Kommunen kan:

 • Etterprøve informasjon som er oppgitt og lagt til grunn i søknaden.
 • Være forpliktet til å offentliggjøre hvem som mottar tilskudd etter denne ordningen.

Annen informasjon

Opplysninger som gis i søknaden vil i utgangspunktet være offentlige etter offentlighetsloven.

For ytterligere informasjon, se informasjon fra regjeringen.

Ta kontakt med prosjektansvarlige i Rana Utvikling om du har spørsmål.


Prosjektansvarlige i Rana Utvikling AS

Kristin Frodahl Rognerud – epost: kristin@ru.no

Julie Myhre – epost: julie@ru.no

Samferdsel
facebook

Siste nytt