vinter moholmen
Foto: Visit Helgeland

Innspill til planprogram for byutvikling og kommuneplanens arealdel

2023-03-16
Ranaregionen Næringsforening har sendt innspill til Rana kommunes planprogram for begrenset rullering av kommuneplanens arealdel og kommunedelplan for byutvikling.

Innspill til begrenset rullering av kommuneplanens arealdel


Ranaregionen Næringsforening viser til forslag til planprogram for kommuneplanens arealdel 2023-2033, og har følgende innspill til kommunens begrensete rullering av kommuneplanens arealdel:
  • Næringsforeningen er positiv til at kommunen ønsker å rydde opp i arealplanen, og sikre at eksisterende og etablerte bygg og tiltak inkluderes i planen.
  • Prosessen skal sikre tilstrekkelige avbøtende tiltak for reindriften, noe næringsforeningen stiller seg positiv til.
  • Det er samtidig viktig å sikre at andre eksisterende næringer i planområdet sikres forutsigbarhet og gode rammebetingelser for utvikling.
 

Innspill til planprogram for kommunedelplan for byutvikling


Introduksjon
Det er mye optimisme i vår region, og både kommunen og næringslivet har vist en vilje og evne til å satse for å lykkes med strategiske prosjekter. Rana har en mulighet nå til å snu en negativ demografisk utvikling, og få en sterk vekst av unge voksne og barn. Veksten kommer ikke av seg selv, vi må fortsette å jobbe aktivt og offensivt i samarbeid mellom offentlig og privat sektor for at prognosene skal bli en realitet.

Det er derfor svært positivt at kommunen nå er i gang med arbeidet med ny kommunedelplan for byutvikling. I den brytningsfasen som Rana og Mo i Rana nå er i, er det viktig med overordnede planer og styringsverktøy.

Byutvikling er et svært viktig tema for næringslivet i Rana, og er blant næringsforeningens strategiske satsingsområder. Rekruttering er allerede en stor utfordring i mange bransjer. Skal næringslivet i regionen vår lykkes med å tiltrekke seg nødvendig kompetanse, er en enda mer attraktiv by, både for de som bor her og de vi kommer til å ønske velkommen, en sentral forutsetning for å lykkes.

Ranaregionen Næringsforening setter pris på samarbeidet med Rana kommune gjennom prosjektet «Bærekraftig byutvikling Mo i Rana». Det er positivt at kommunen viser til kunnskapsgrunnlaget fra prosjektet, og ikke minst det pågående mulighetsstudie i planprogrammet. Vi ser frem til å fortsette å samarbeide med kommunen om bærekraftig byutvikling, også etter prosjektet er avsluttet.

Ranaregionen Næringsforening sine innspill til planprogrammet
Ranaregionen Næringsforening synes kommunen i stor grad har definert relevante og viktig tematikk i planprogrammet. Næringsforeningen har tidligere spilt inn at kommunen bør utarbeide helhetlige planer for byggehøyder og krav til kvaliteter i bykjernen, og ser at dette er godt ivaretatt i planprogrammet. Vi har noen flere innspill både til ny tematikk som vi oppfordrer kommunen til å ta inn i planprogrammet, og enkelte innspill til eksisterende temaer:

Forsknings- og utviklingsmiljøer
Næringsforeningen oppfordrer kommunen til å aktivt oppsøke samarbeid med forsknings- og utviklingsmiljøer om prosjekter innen fremtidig smart og miljøvennlig byutvikling. Vi oppfordrer til å ta samarbeid med FOU-miljøer inn som et eget tema i planprogrammet.

Behov for nye næringsarealer
Det vil være et behov for mange ulike næringsarealer i Mo i Rana. Arbeidet med ny kommunedelplan for byutvikling bør sees i sammenheng med den generelle arealstrategien, for å sikre at behovet for næringsarealer nå og i fremtiden.

Samarbeid med næringslivet
Et viktig suksesskriterie for å lykkes med byutvikling er et tett og forpliktende samarbeid mellom næringslivet og kommune. Næringsforeningen ønsker at kommunen fortsetter å ta en aktiv tilretteleggerfunksjon for samarbeid med relevante bransjer om bærekraftig byutvikling. Næringsforeningen oppfordrer derfor kommunen til å definere samarbeid med næringslivet som et eget tema i kommunedelplan for byutvikling.

Byrom og møteplasser
Det er positivt at kommunen skal undersøke hvordan å etablere velfungerende byromsnettverk. Det er et stort behov for å sikre bedre forbindelser mellom blant annet sentrum og Moholmen, og etablere flere blå-grønne korridorer. Næringsforeningen ser frem til å få presentert funnene fra mulighetsstudiet før sommeren, og det er positivt at kommunen åpner for å inkludere ideer fra denne studien inn i kommunedelplanen.

Krav til uteoppholdsarealer
Næringsforeningen oppforer kommunen til å stille mer skjønnsbaserte krav i forbindelse med uteoppholdsarealer, spesielt i sentrumsnære områder. I stedet for å kun se på uteområder tilknyttet enkelte bygg, bør man vurdere behovet ut ifra friområder og utearealer i større områder.  

Trafikk og mobilitet
Under punktet «Trafikk og mobilitet» bør det vurderes å lage en egen parkeringsstrategi. Det er allerede krevende å finne parkeringsplasser i sentrumsnære områder. Hvis vi skal lykkes med å redusere bilbruken i sentrum, og tilrettelegge for at flere velger kollektivtransport, så er det viktig å utarbeide en helhetlig strategi for hvordan tilrettelegge for parkering utenfor sentrumsnære områder.  

For å tilrettelegge for fortetting og grønn mobilitet oppfordrer næringsforeningen også kommunen til å stille mindre krav til parkeringsplasser i byggeprosjekter, spesielt i bykjernen og eksempelvis kombinert med bildeling.

Besøksnæringen
Besøks- og reiselivsnæringen bidrar både til at byen og regionen blir mer attraktiv for tilreisende, og til enda mer trivsel og positive opplevelser for de som allerede bor her. Aktivt samarbeid med besøksnæringen om fremtidens byutvikling vil kunne gi mange positive synergier.  

Vi ser fram til å fortsette det gode samarbeidet og dialogen med kommunen om ny kommunedelplan for byutvikling.
Rammevilkår
facebook

Siste nytt