Sommerkurs fra UiT Norges arktiske universitet

Foto: Mye i Media

I forbindelse med koronasituasjonen tilbyr UiT Norges arktiske universitet sommerkurs innen bedriftsøkonomisk analyse, og rekruttering og arbeidsrett.


Publisert: 14.05.2020


– Dette er et lavterskeltilbud, som tilbys som sommerkurs og for å delta kreves ikke annet enn at man er interessert i emnet. Det står 0 sp i emnebeskrivelsen, og lenger nede at de som ønsker å ta formell eksamen må søke enkeltemneopptak 1. juni der kravet er realkompetanse/GSK. Tar man eksamen, kan emnene søkes innpasset i bachelorgrader jfr. emnebeskrivelsen, forteller seniorrådgiver Helen Eriksen ved Seksjon for forskning og utdanningskvalitet (SEFU), UiT Norges arktiske universitet. 

BED-6015 Bedriftsøkonomisk analyse
Studiet er nettbasert og tar for seg temaer knyttet til bedriften i det økonomiske system, gjennomgår grunnleggende kostnadslære, driftsregnskap og kostnads-resultat-volumanalyse, produktvalg og investeringsteori. Emnet starter kun opp om det er minimum 30 studenter som registrerer seg for oppak til dette sommeremnet.
Dette lærer du:

Kunnskaper og forståelse:

 • ha kjennskap til økonomifunksjonens rolle og plass i bedriften og kunne drøfte de grunnleggende trekkene ved økonomisk styring av virksomheten
 • kjenne kostnadsbegrepet og ha forståelse for kostnaders variabilitet
 •  ha kunnskaper om ulike prinsipper for produktkalkulasjon og kunne utarbeide kalkyler etter selvkost- og bidragsprinsippet for bedrifter i ulike bransjer
 •  forstå de grunnleggende forutsetningene for og svakhetene ved de tradisjonelle kalkulasjonsmetodene
 •  forstå tankegangen ved normalkostkalkulasjon og kjenne forutsetningene og formålet med driftsregnskap basert på normalkost, og kunne utarbeide normalkostregnskap
 • forstå relasjonen mellom bruk av netto nåverdi som beslutningskriterium for investeringer og eiernes økonomiske interesser i foretaket
 • ha kunnskaper om ulike perspektiver på prisfastsetting i praksis, sett i forhold til ulike markedsformer
 • Etiske begrep som verdi, plikt og identitet er sentrale og forstås i sammenheng med bruk av faglige verktøy og egen adferd i ulike situasjoner og sammenhenger

Ferdigheter:

 • kunne fordele kostnader fra art via kostnadssted/aktivitet til kalkyleobjekt
 • kunne gjennomføre kostnads-, resultat- og volumanalyser
 • kunne beregne og forklare resultatvirkningen av beholdningsendringer
 • kunne foreta avviksanalyse, kjenne årsaker til avvik og kunne foreslå iverksetting av tiltak
 • kunne foreta enkle analyser av optimale produktvalg i situasjoner med begrenset ressurstilgang

Generell kompetanse:

 • Når verktøyet er oppgitt, kunne anvende det på korrekt måte. Ut fra enkle situasjonsbeskrivelser velge riktig verktøy og anvende verktøyet korrekt
 • Stå for veloverveide standpunkt og ansvarlige handlinger i praksis

BED-6016 Rekruttering og arbeidsrett
Dette er et nettbasert studie som skal gi en innføring i sentrale problemstillinger i forbindelse med rekruttering og arbeidsrett som er relevant for en leder med personalansvar. Faget skal gi kunnskap og forståelse for de grunnleggende teorier og perspektiver som er av avgjørende betydning for fagfeltet rekruttering, samt hovedreglene i den individuelle arbeidsretten. Emnet starter kun opp om det er. minimum 30 studenter som registrerer seg for opptak til dette sommeremnet.
Dette lærer du:

 • Rekrutteringssirkelen
 • Ulike typer jobbintervjuer
 • Utvelgelsesmetodikk (jobbanalyse, intervjuformer, intervjuteknikk, forsvarlig testetikk, samt gjennomgang av de mest sentrale trinnene i en rekrutteringsprosess).
 • Personlighetspsykologi inkludert relatert testteori og kritikk av de ulike teoretiske tilnærmingene
 • Måling av personlighet, intelligens, evner og ferdigheter. Drøftelser av fordeler og ulemper ved bruk av arbeidspsykologiske testverktøy i rekrutteringssammenheng.

Læringsutbytte

 • har kunnskap og forståelse for de grunnleggende teorier og perspektiver som er av avgjørende betydning for fagfeltet rekruttering
 • kan redegjøre for de mest sentrale trinnene i en rekrutteringsprosess
 • kan diskutere prinsippene for hva det betyr å forvalte ansvaret for rekruttering på en hensiktsmessig og etisk forsvarlig måte.

Ferdigheter
Studenten

 • kan bruke en strategisk tilnærming ved utforming av rekrutteringsprosesser.
 • kan identifisere hvilke rutiner, metoder og verktøy som bør brukes i rekruttering. Sentrale begreper i denne sammenheng vil være validitet, reliabilitet og normgrupper
 • kan utarbeide jobbanalyser og ulike typer ansettelsesintervjuer
 • kan redegjøre for sentrale lover og avtaler, virkemidler, tiltak og prioriteringer for å sikre forsvarlig rekruttering.

Generell kompetanse

Studentene

 • har forståelse for det teoretiske grunnlaget for fagfeltet rekruttering
 • har innsikt i ulike arbeidspsykologiske testverktøy som måler både typisk atferd og maksimal prestasjon
 • har forståelse for samtlige elementer som bør inngå i en jobbanalyse og utforming av kompetansebaserte intervjuer.
 • har innsikt i betydningen av å utarbeide strukturerte intervjumaler
 • forstår hvordan de skal arbeide for å unngå maktmisbruk og oppnå god etikk i rekrutteringsprosesser

Arbeidsrett
Innhold
* Innføring i arbeidsrett.
* Innføring i juridisk metode.
* Ansettelser.
* Likebehandling og vern mot diskriminering.
* Arbeidsavtalen
* Rettigheter og plikter.
* Arbeidsgivers styringsrett.
* Arbeidsmiljø.  Arbeidstid.
* Lønn, ferie og feriegodtgjørelse.
* Sykdom og arbeidsforhold.
* Permisjoner.
* Virksomhetsoverdragelse.
* Opphør av arbeidsforhold

Læringsutbytte
Etter å ha gjennomført emnet skal studentene ha følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse.

Kunnskap
Studentene skal ha kjennskap til reglene om inngåelse og opphør av arbeidskontrakter
Videre skal de ha kunnskaper om hvilke rettigheter og plikter som gjelder mellom en arbeidstaker og en arbeidsgiver og ha forståelse for hva en tariffavtale er og hvilke konsekvenser tariffavtalen har.

Ferdigheter
Studentene skal kunne forstå og løse spørsmål som gjelder partenes rettigheter og plikter.

Generell kompetanse
Studentene skal kjenne til hovedreglene i den individuelle arbeidsretten, hvilket innebærer at studentene skal kjenne reglene om inngåelse og opphør av arbeidsavtaler.

– Hvis noe er uklart, vennligst ta kontakt med studiekonsulentene som er oppgitt i emnebeskrivelsen, sier Eriksen.