Høringssvar næringsutvikling

RNF er en del av en internasjonalt orientert eksportregion med ambisiøse mål både til lands og til havs. Teknologi, flinke folk og tilrettelagt infrastruktur er noe av det som opptar oss. Les vårt høringssvar til Rana kommune vedrørende temaplan for næringsutvikling og kommunedelplan for integrering, mangfold og tilflytting.


Publisert 04.05.19


Ranaregionen Næringsforening (RNF) viser til Rana kommunes to planforslag; «temaplan for næringsutvikling» og «kommunedelplan integrering, mangfold og tilflytting». Begge planene er viktige for å vokse i innbyggertall og antall arbeidsplasser. Siden attraktivitet for næringsliv, bosted og besøk henger så tett sammen, er innspillene fra næringsforeningen samlet i dette høringssvaret.

Stikkord:

  • Forutsigbare rammevilkår/oppdatert planverk/likebehandling
  • Infrastruktur/fysisk og digital/næringsarealer/boliger/transport
  • Interesse for næringslivets behov og utfordringer/nok ressurser/innovasjon
  • Felles møtearenaer/dialog/involvering/mobilisering
  • Omdømmebygging/posisjonering/langsiktighet
  • Tydelige mål og ansvar (RK,RU, MIP, KPH, RNF, FoU, frivillige m.fl.)/mange roller
  • Attraktive utdannings- og kompetansemiljø, kultur- og servicetilbud

Den nye kommunedelplanen løfter opp strategiske satsingsområder innen integrering, mangfold og tilflytting. Vi trenger å tiltrekke og behold flinke folk for å få til en bærekraftig befolkningsutvikling, både norsk og utenlandsk arbeidskraft bør ønskes velkommen på en god måte. Det handler blant annet om norskopplæring, relevant kompetanse og kommunens vertskapsrolle.

Temaplan for næringsutvikling viderefører mange av de gode intensjonene i strategisk næringsplan og tilfører nye viktig momenter, som destinasjonsutvikling og digitalisering. Industrien står for stor verdiskaping og ringvirkninger til samfunnet. Arbeidet med å styrke reiseliv og landbruk fremheves. Det å legge til rette for bygg og anlegg og handel bør også med. Ambisjonen om 30.000 innbyggere i 2030 støttes, og står i stil til visjonen om den grønne industrihovedstaden.

Felles utfordringer med press på penger, produkter og personell krever mer sammensatte, eller kanskje mer samskapende løsninger. I flere av kommunens nye planer brukes samskapingsbegrepet. Det handler om kollektive løft for å identifisere problemer og prioritere sammen. Hvor likeverdighet er en nødvendighet og tillit er samarbeidets plattform. Det betyr nye roller, ny maktfordeling, ny politikk. Hverken arbeidsplassutvikling og sosiale problemer kan løses av offentlig sektor alene. Både konkurransen i næringslivet og miljøutfordringer understreker behovet for å sette samskaping i system.

Vi forventer at kommunen setter av nødvendig tid og ressurser til å skape gode samarbeidsløsninger og faste møteplasser for å implementere strategiene. Utfallet av planene avhenger sterkt av handlingsdelene. Effektmål, ansvar og roller, tidsperspektiv, finansiering bør evalueres og evt. korrigeres underveis.

Plan- og bygningsloven og et oppdatert planverk er virkemiddel i næringslivspolitikken, men også ikke-juridiske planer kan gi bedre forutsigbarhet og kontinuitet. Næringsforeningen gjentar derfor betydningen av en helhetlig masterplan for byutvikling og en felles kommunikasjonsplattform. Noe av kunnskapsgrunnlaget er allerede på plass og vi ser fram til etableringen av Byen Vår Mo i Rana. En felles posisjonering og bevisst forhold til omdømme- og merkevarebygging vil gi konkurransefortrinn og vise hvordan Mo i Rana rigges for vekst og hvordan byen skal tjene som drivkraft og vekstimpuls for hele regionens utvikling.

Et konkret innspill til temaplan for næringsutvikling er å illustrere hva folk jobber med og vise utviklingen over år. Dette som grunnlag for scenariobaserte strategiprosesser. I en tid med uforutsigbarhet og usikkerhet kan scenarioarbeid skape grunnlag for mer robuste strategier for framtiden.

De to planene har mange gode intensjoner, så det er lite å utsette på de generelle betraktningene. Vi ser nå fram til gjennomføringen i henhold til strategiene og satsingsområdene.

Høringssvar pdf

Temaplan næringsutvikling v1