Gode gaver for trivsel og bolyst

Jørn Breivik foran Bossmo & Ytterens allbrukshall på Ytteren, som har fått en million kroner i gave fra HSBs gavestiftelse.

Helgeland Sparebank er godt forankret i det helgelandske. Banken er opptatt av det som skjer i regionen og vil bidra til vekst og trivsel. Siden opprettelsen av Gavefondet i 2007 har fondet bidratt med 105 millioner kroner til over 1400 ulike formål på Helgeland.


Publisert 05.11.2018


I god sparebankånd vil Helgeland Sparebank bidra til at lokalsamfunnet skal være et godt sted å bo og å drive næringsvirksomhet i. Banken har derfor et eget Gavefond og en egen Gavestiftelse som begge deler ut gaver til allmennyttige formål. Begge institusjonene har som mål å bidra til bolyst, trivsel og økt aktivitet på hele Helgeland.

Gavefondet
 – Gavefondet har siden opprettelsen i 2007 vært en del av bankens bidrag til utvikling, optimisme og vekst i bygd og by på Helgeland. Midlene brukes til å støtte aktivitet i lag og foreninger og andre gode samfunnsformål. Vi prioriterer barn og ungdom når vi vurderer hvem som skal få støtte, sier Jørn Breivik, som administrerer begge bankens gaveinstitusjoner.

Siden opprettelsen av Gavefondet i 2007 har fondet bidratt med 105 millioner kroner til over 1400 ulike formål på Helgeland. Så langt i 2018 har det blitt gitt ut gavestøtte fra Gavefondet på hele 8,3 millioner kroner til over 140 gode formål i regionen.

Gavestiftelsen
– Gavestiftelsen er en allmennyttig stiftelse der målgruppa er gode utviklingsprosjekter av en viss størrelse og med varig virkning, sier Jørn Breivik, som er daglig leder i både gavefondet og gavestiftelsen. Siden opprettelsen i 2010 har Gavestiftelsen gitt ut gaver i størrelsesorden rundt 75 millioner kroner. Bare i 2018 har stiftelsen bidratt med over 10 millioner kroner til allmennyttige gaver på Helgeland.

Helgeland Sparebanks gavestiftelse, (som ikke må forveksles med Sparebankstiftelsen Helgeland) får – på lik linje som bankens Gavefond – sine midler fra Helgeland Sparebank sitt overskudd.

Stiftelsen tildeler midler til idretts- og kulturformål, kompetansehevingstiltak, humanitære og sosiale formål, samt næringsutvikling. Den deler og ut Helgeland Sparebank sitt idretts- og kulturstipend pluss Drivkraftprisen, som er en egen samfunnspris som deles ut årlig.

Opplysninger om bankens Gavestiftelse og Gavefondet ligger på HSBs hjemmesider.


Daglig leder i Sparebankstiftelsen Helgeland, Øyvin Trønsdal.

Sparebankstiftelsen Helgeland ble opprettet av Helgeland Sparebank 21. desember 2010 med formål å forvalte egenkapitalbevisene som ble tilført ved opprettelsen.

Sparebankstiftelsen Helgeland skal utøve et langsiktig og stabilt eierskap i Helgeland Sparebank, videreføre sparebanktradisjoner og sikre et godt regionalt forankret sparebanktilbud i Helgelandsregionen. Stiftelsen vil av sitt overskudd utdele utbyttemidler i form av gaver til allmennyttige formål.

Stiftelsens kapital ved opprettelsen var 12.099.598 egenkapitalbevis pålydende NOK 50,- i Helgeland Sparebank. Dette utgjorde 65 prosent av bankens utstedte eierandelskapital. I dag eier stiftelsen 35 prosent.

Varige verdier
– Stiftelsen er opptatt av å støtte opp om varige verdier og at søkerne viser gjennomføringskraft og fullfører de prosjekt de har søkt støtte for. Våre gaver deles ikke ut til de som har fått tilsagn før prosjektene er i havn, sier daglig leder i Sparebankstiftelsen Helgeland, Øyvin Trønsdal.

De første gavene ble delt ut i 2013 og siden den gang har vi gitt gaver for 55 millioner kroner til tiltak rundt på Helgeland. Til nå har våre gaver gått til handfaste verdier som bygninger, anlegg og andre allmennyttige oppgaver. Mye av dette er tiltak til glede spesielt for barn og ungdom.

Kulturstiftelse
– Vi har hatt ei lita prosjektgruppe i gang for å se på om det burde opprettes en kulturstiftelse under denne paraplyen der vi kan støtte opp om andre verdier enn de rent handfaste, sier Trønsdal.

De har gitt en del penger til slike ting. Over en million er gitt til bibliotekene på Helgeland til foredrag, diskusjoner med innleide foredragsholdere og beslektede aktiviteter. En rekke tiltak har fått tilsagn, blant disse er verdensarvsenteret på Vega.

– Når det gjelder gavenes geografiske spredning så ser vi ikke på dette først og frem, det er de gode tiltakene som prioriteres. På sikt jevner det seg nok ut rent geografisk, sier Trønsdal.

I løpet av 2017 ga stiftelsen tilsagn om støtte til 13 ulike tiltak/ prosjekter med en økonomisk ramme på 14,3 millioner kroner. Tre millioner ble utbetalt i 2017.

1.Mosjøens forskjønnelse, 1 million til steintrapp i Trongskaret.
2.Mosjøen idrettslag, 1 million til Sjåmoen idrettsanlegg.
3.Foreningen «Rødøy stå på» med 650.000 kroner til bygging av trapp til Rødøyløva.
4.Hemnes turistforening, 750.000 til oppføring av sikringshytte ved Rabothytta.
5.Mosjøen Slalomklubb, 1 million til ny hovedveis Kjelsås alpinanlegg.
6.Åga Il, 500.000 til bygging av plasthall.
7.Bossmo& Ytteren til øking av tidligere tilsagn med 500.000.
8.Vega idrettslag til bygginga av trapp til gapahuk på Ravnflåget, 500.000.
9.Kjærstad Idrettslag. 500.000 til snøproduksjonsanlegg.


SPAREBANKER MED SAMFUNNSANSVAR

Den første sparebanken i Norge ble opprettet i 1822. Etterhvert dukket det opp sparebanker over hele landet. Noen store, men et utall små.

Bankenes formål var blant annet å bevisstgjøre allmuen på å spare og dermed ikke komme til å ligge samfunnet til byrde ved sykdom og alderdom. De utgjorde og en viktig ressurs i utviklinga av lokalsamfunnenes selvstendighet, selvfinansiering og utvikling. Privatkunder var bankens største innskytergruppe, mens i dag er det lite som skiller sparebankene fra de tradisjonelle forretningsbankene.

Nedgang
En grunn er at sparebankene har rett til å utstede grunnfondsbevis der fondseiere kan ta utbytte og sitte i bankens styrende organer.Antallet sparebanker har gått fra 600 etter krigen til 123 i dag. Dagens sparebanker har ikke glemt sitt samfunnsansvar og de fleste deler ut gaver til lag og foreninger fra sitt gavefond.

Kriteriene for tildeling av gaver er at mottaker i sin virksomhet favner bredest mulig og har langsiktig effekt.
I tillegg legges det vekt på at gaven går til et formål som gir trivsel og vekst på Helgeland. Gaven kan gjerne være med å utløse andre gaver eller åpne for finansielle løsninger som ellers ikke ville bli realisert. Gave kan i spesielle tilfeller gis til kulturarrangement som sponsorstøtte.

Større tiltak
Søknader sendes til Sparebankstiftelsen Helgeland eller fremmes gjennom sparebankens kontor. Stiftelsens styre beslutter hvem som kan få støtte.

– Vi sier at det er gaver til tiltak med kostnad på en million og oppover som vi prioriterer. Helgelandsfondet som styres av banken selv tar seg av de tiltakene som ligger under denne grensen, sier Øyvin Trønsdal.