Byen vår Mo i Rana – en attraktiv og bærekraftig by

Foto: Mye i Media

I midten av mai møttes et knippe aktører fra næringslivet for å komme med innspill til byutvikling i forkant av kommunestyrets behandling av prosjektet Byen vår Mo i Rana.


Publisert: 03.06.2020


Konstituert daglig leder ved Ranaregionen Næringsforening, Trine Gabor, er glad og takknemlig for at næringsaktørene satte av tid til å jobbe sammen og skape en god dialog om hvem vi er og hvor vi skal.

– Rana Utvikling og Ranaregionen Næringsforening har jobbet godt sammen i en krevende tid hvor kortsiktige tiltak har stått i fokus. Nå ser vi på langsiktige prosjekt som rammebetingelser, sykehus, Campus, flyplass, dypvannskai og prosjektet Byen vår Mo i Rana, sier Gabor.

Samarbeid mellom kommune og næringsliv

Fv. Ken Ronnie Eilertsen, Lone Thrane, Tonje Strifeldt Ødegård og Cecilie Nordvik.

Tanken om et byutviklingsprosjekt startet allerede i 2015 og i 2016 vedtok Nordland fylkesting en regional plan for by- og regionsenter-politikk, med mål å styrke byenes vekstkraft og attraktivitet.  
Kommunestyrets vedtak fra desember 2017 la grunnlag for at rådmannen skulle fremme sak om etablering av Mo sentrumsutvikling AS. Et selskap som skulle eies 50/50 mellom kommunen og næringslivet.
I 2019 sendte Rana kommune en søknad til Nordland fylkeskommune om tilskudd til prosjektet Byen vår Mo i Rana – styrking av regionsenteret, og fikk tilsagn på 1 million kroner under forutsetning at kommunen og næringslivet gikk inn med tilsvarende beløp.
Ranaregionen Næringsforening har besluttet å være med som prosjekteier og ta sin del av finansieringen.

Attraktiv og bærekraftig

Prosjektets hovedmål er at Mo i Rana skal utvikles til å være en attraktiv og bærekraftig by med fokus på næringsvirksomhet, handel, transport, kultur og urbane kvaliteter.
«Vi skal revitalisere byutviklingsarbeidet slik at byen Mo i Rana blir en motor for hele regionen», skriver de i skissen til prosjektplan.
De siste årene har man sett en endret struktur i varehandelen og en økende andel leiligheter i sentrum. Videregående skole er flyttet til Mjølan, Rana ungdomsskole er etablert i sentrum, det er lagt nye kollektivruter, det er bygget nye studentboliger i sentrum, flere studietilbud ved Campus, ny sjøpromenade og byfestivaler. Dette har betydning for byutviklingen i Mo i Rana.

Ambisjon om vekst

Aktørene fra næringslivet ble delt opp i grupper, på tvers av bransje og fag.
Caroline Moen Eide fra Kunnskapsparken Helgeland sier at hennes gruppe forventer at prosjektet har en ambisjon om vekst og at det skal være et fortsatt mål om å nå 30.000 innbyggere i Mo i Rana. Hennes gruppe vil styrke Ranas posisjon som regionssenter, bruke Campus for å tiltrekke seg nye innbyggere og at det må konkretiseres hvem som har ansvaret for å fremme Campus og studentboligene. De ønsker at Rana skal tilrettelegge for kultur- og idrettsarrangementer og skape attraktive byrom.
– Vi ønsker å knytte bydelene sammen på en bedre måte, og jobbe med stoltheten til innbyggerne. Vi må avlive noen gamle myter om Mo i Rana, sier Moen Eide.
Her ble det også spilt inn en bru fra Åneset på Båsmoen til Mo i Rana sentrum.

Anders Edvardsen fra Stenneset mat & vin, har forventninger om at det skapes gode utdanningsmiljø og at man løfter frem naturbyen Mo i Rana.
– Vi foreslår rorbuer i Ranfjorden, en bystrand med bading og volleyball, ribturer, matfestival. Vi må ha aktiviteter som trekker folk til sentrum, sier Edvardsen.

Fv. Freddy Johan Olsen, John Erik Nygaard, Kristin Frodahl Rognerud og Caroline Moen Eide.

Vil sikre framdrift

– Vi mener at prosjektet må ha en tidsplan, delmål, det må konkretiseres, igangsettes, måles og presenteres underveis. Prosjektet trenger dedikerte ressurser (ansatte), tydelige mål, eierskap og ikke minst penger. Det trengs kanskje flere delprosjekter med dedikerte ansvarlige for å sikre fremdrift og resultater når det kommer til f.eks infrastruktur, næringogmarkedsføring, sier Maiken Johansen fra HES.
Hennes gruppe ønsker at prosjektetforankres i kommunen, næringslivet og innbyggerne.
– Mo i Rana kanog bør velge å være i front miljømessig, ikke bare industrielt, men i måten vi planlegger og utvikler byen. Transportmessig for eksempel. Mellom de tre handelssentrenekan vi ha elbusser. Vi vil skape atmosfære ved å bruke lys og bygge videre på dette for å skape identitet. Byen må kobles på sjøfronten flere steder, og kanskje kan den forlenges ytterligere – til Mjølaneller tilHauknes, sier Johansen.
Her slår gruppen også et slag for Mofjellheisen, og at det skal prioriteres en pott til forskjønning/visualisering av sentrum – også mot arrangementer.
– Vi ønsker Norges mest instagramvennlige by/arrangementer – blir det fett nok flyr disse bildene utover kommunegrensene, nordover, sørover og til utlandet.

Ønsker mangfold

Annfrid Olsen fra Rana Utvikling og Trond Harry Hansen fra MBA ønsker å utvikle byen med en levende atmosfære og plass til alle.
– Det er viktig å definere byens identitet og knytte sentrum sammen. Vi vil ha flyttbare konstruksjoner, pop-up butikker og miljøvennlige løsninger til bevegelse og sirkulasjon mellom de ulike byrommene, sier Olsen.
De ønsker også digital informasjon om byen på utvalgte steder, skilting som oppfordrer til bevegelse og en by-APP.
Cecilie Nordvik fra Rana Utvikling og Tonje Ødegård Strifeldt fra Sofix forventer mer samskaping mellom innbyggere, besøkende og næring. De vil ruste opp Finsetveien med sherpatrapp og lage gode utsiktspunkt, lage kunstinnstallasjoner av lokale gjenbruksmaterialer.
– Vi er en hytteby, så hva med å tilby overnatting i bynære trehytter og nattevandring? sier Ødegård Strifeldt.

– Vi ønsker at Rana skal bli en tilflytterkommune hvor utenlandsk arbeidskraft ønsker å bli værende. Vi må være åpen og inkluderende, og sørge for et rikt mangfold, sier Nordvik.

Innspillene fra næringslivet er nå ivaretatt og inkludert i prosjektskissen som skal behandles av kommunestyret.

Fv. Rigmor Nygård, Pia Olsen, Tone Jakobsen, Anders Edvardsen og Ole Petter Rundhaug.

Målet med prosjektet er å:
Øke handel og antall arbeidsplasser
Øke tilflytning
Øke mangfold og integrering
Øke den lokale kunnskapen om byutvikling
Øke bevissthet om Mo i Ranas regionale funksjoner
Øke samarbeid
Finne egnet samarbeidsform
Tilrettelegge for økt aktivitet i sentrum
Øke aktivitet rundt festivaler