Felles strategi for byutvikling

Aktørene diskuterte hvordan vi kan samarbeide og konkretisere formålet med et felles byløft.

En gruppe engasjerte næringsaktører samlet til lunsj og workshop for å se på mulighetene for et felles privat-offentlig samarbeid innen by- og sentrumsutvikling.


Publisert 23.03.18


Utfordringen kom fra ordfører Geir Waage. Hvordan kan næringslivet bidra og hvordan kan man organisere et slikt initiativ med så mange ulike aktører og interesser?

– Befolkningsprognosen viser at Rana kommune står på stedet hvil, når vi ser bort fra at vi blir flere eldre. Det å redefinere byens rolle kan gi nye vekstimpulser som blir viktig ikke bare for byen, men for befolkningsvekst og bolyst i hele regionen. Kanskje starter det med en framtidsrettet visjon og felles byutviklingsstrategi, sier leder i RNF, Trine Rimer.

Vil bygge bruer mellom aktører

Gruppene diskuterte strategiske grep for god byutvikling, og hvordan man sammen kan organisere arbeidet på best mulig måte med tanke på målsetting, organisasjonsform, rammebetingelser og finansiering.

– Jeg tror det er riktig å snakke om en regional utvikling og hvordan vi kan utnytte de ressursene vi har. Ikke minst framsnakke hverandre. Vi har mye fint både i Rana og på Helgeland. Vi må legge til rette for det som er, men også skape mulighetsrom for det som kan komme. Vi må samarbeide med og inkludere viktige bidragsytere innen kulturliv og idrett. Det skjer mye spennende i Rana, dette må vi løfte frem. Så ja; vi trenger en felles strategi, sier Steinar Olsen fra HHO-gruppen.

«ET FELLES SELSKAP VIL FORPLIKTE».
Majken Hauknes

– Det er viktig å skape en god samarbeidsånd og bygge bruer mellom aktører, næringsliv, offentlige og private. Vi må jobbe med informasjon og spre det gode budskap. Dette er en prosess, og hvilket mandat skal vi egentlig ha? Vi må ha inn noen ressurser og da må det avgrenses til noen områder. Jeg tror det vil være lurt å jobbe med omdømmet, men mandatet må være så attraktivt at næringslivet ønsker å være med på å finansiere dette, sier Olsen.

Næringslivets representanter ønsker å utvikle Mo i Rana til et enda sterkere regionsenter på Helgeland.

Kommunen viktig

Eiendomssjef i Haaland Eiendom, Morten Hagh, mener det er behov for en felles strategi.

– Vi trenger kommunikasjon med Rana kommune. Det må være en plan for byutvikling som man kan forholde seg til. Vi har en kjempeflott by som har potensial til å bli enda finere. Vi kan løfte opp sentrum, men vi er avhengige av å spille på lag. Politikerne og administrasjonen i Rana kommune er i så fall viktige nøkkelspillere. Omdømmeprosjektet mener vi må ligge litt utenfor dette. Vi ønsker at Mo i Rana blir et levende sentrum på Helgeland med arbeidsplasser, parkeringsplasser og god infrastruktur. Vi kan ikke si at vi vil ha et levende sentrum og deretter flytte arbeidsplasser ut. Poenget er å inkludere, ikke å ekskludere noen aktører, presiserer Hagh.

– Alle er enige om at omdømmet må forbedres, og at vi trenger utvikling. Men, får vi et mandat for å utvikle byen? I så fall må alle aktørene jobbe på lag. Vi har samlet oss her fordi vi har et ønske om at byen skal utvikle seg og da må det være en helhetlig tanke om hva som skal ligge hvor, sier Carsten Rimer fra Meyer AS.

– Ethvert selskap må ha et formål. Vi vil gjerne være med på mange tiltak for å styrke byen, men vi skal ikke finansiere grøntarealer og parkeringsplasser utenfor Amfi. Det får de ordne selv, sier Halvard Henning Olsen fra HHO Gruppen.

Lokal forankring 

Byer som Bodø, Drammen, Fredrikstad og Tromsø har vært igjennom lignende prosjekt. I rapporten utarbeidet av NIBR By- og regionforskningsinstituttet fremkommer det at nøkkelordet er lokal forankring.

” Det gjelder så vel innad i kommunen, på tvers av avdeling- og etatsgrenser, som næringsaktører, gårdseiere, utbyggere og sivilsamfunnet. Det må enes om mål, strategier og utviklingsretninger, og ha en felles interesse i det som gjøres.”

– Vi må snakke om hvordan vi kan gjøre byen vår Mo i Rana mer attraktiv. Å etablere et selskap vil forplikte.

Man kan ikke bare skylde på næringsliv eller kommune. Man må samarbeide og konkretisere formålet. Slik kan vi få konkrete handlinger, sier markedssjef i Helgeland Sparebank, Majken Hauknes.

 

WORKSHOP


  • Enighet om at vi trenger en felles strategi for å skape en attraktiv og konkurransedyktig by og et levende sentrum.
  • Forslag om å etablere ei styringsgruppe som kan definere mandat og mål, og skape forankring.
  • Næringslivet er enige i at omdømmet må forbedres og er villig til å bidra.