Kompensasjonsordning i Rana kommune til virksomheter som er spesielt rammet av Covid-19

Kort fortalt

Stortinget har bevilget midler til kommunene for at kommunene kan støtte opp om lokale virksomheter der statlige ordninger ikke treffer godt nok. Lokale forhold skal legges til grunn.

Rana kommune har fått tildelt kr. 2.396.839 i midler som kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter, som det nå åpnes for å søkes om.

Hvem kan søke?

Virksomheter som er registrert med forretningsadresse i Rana kommune kan søke om midler. Kommunen skal bruke midlene på tiltak for lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak. Dette gjelder særlig:

 • Støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstenging.
 • Støtte til virksomheter innenfor reiselivs- arrangements- og serveringsnæringer, og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenom generelle kompensasjonsordninger, som vekst- og oppstartsbedrifter.
 • Kompensasjon skal spesielt gå til bedrifter som ble berørt av ny nasjonal skjenkestopp i januar i år, og som har:
  • foretatt ny permitteringsrunde, eller
  • kassert råvarelager.

Hva det kan søkes om dekning av

 • Uunngåelige faste kostnader som følge av nedstengning eller restriksjoner.
 • Kostnader til nye permitteringer for virksomheter som er pålagt nedstengning
 • Merkostnader som følge av smitteverntiltak.
 • Tap som følge av destruering av vareholdning på grunn av holdbarhetsdato eller annen ukurans.

Det kan også søkes om tilskudd for omsetningssvikt. Det forutsettes at virksomheten ikke blir kompensert via andre ordninger.

Maks søknadsbeløp er 250.000 kroner.

Følgende krav stilles til søker

 • Foretak med minimum ett årsverk vil bli prioritert.
 • Dersom søker har mottatt annen offentlig kompensasjonsstøtte må det gis informasjon om støtten som er mottatt i 2019, 2020 og 2021, samt hvilken ordning støtten er hjemlet i.
 • Søker må sørge for at samlet mottatt offentlig støtte ikke overstiger de grensene som til enhver tid gjelder ifølge EØS statsstøtteregelverk («bagatellmessig støtte»).

Følgende punkter må besvares i eget dokument som legges ved søknaden:

 • Søker må dokumentere betydelige utgifter og/eller tap som følge av lokale og/eller nasjonale smitteverntiltak.Dokumentasjonen må inneholde erklæring fra revisor/regnskapsfører.
 • Merk: Vekst- og oppstartsbedrifter må dokumentere tap av ny/økt omsetning som følge av offentlige smitteverntiltak/restriksjoner. Det stilles krav til revisor attest for tapt omsetning, tap av kontrakter, avbestillinger o.l.
 • Søker må redegjøre for hvilke andre generelle kompensasjonsordninger de har falt helt eller delvis utenfor og hvorfor.

Hvordan søke?

Søknad skal registreres og sendes igjennom Startside (regionalforvaltning.no). Søk «Rana» i feltet tittel/forvalter. Klikk deg inn på «Rana Kommunal Kompensasjonsordning».

Søknadsfrist

Søknadsfrist mandag 12. april 2021.

Regelverk

Ordningen følger regler i forskrift om distrikts- og regionalpolitiske virkemiddel om utlysing, saksbehandling, klage, kontroll m.m.

Tilskuddet gis som offentlig støtte, og reglene om bagatellmessig støtte må følges: https://www.regjeringen.no/no/tema/naringsliv/konkurransepolitikk/regler-om-offentlig-stotte-listeside/bagatellmessig-stotte/id2412660/. Tilsagn fra ordningen gis i henhold til gjeldende regelverk og retningslinjer for bruk av statsmidler.

Rana kommune har frihet til å tilpasse hvilke virksomheter som støttes, avhengig av den lokale situasjonen.

Kommunen kan:

 • Etterprøve informasjon som er oppgitt og lagt til grunn i søknaden.
 • Være forpliktet til å offentliggjøre hvem som mottar tilskudd etter denne ordningen.

Vurdering av søknader

Rana Utvikling AS saksforbereder behandlingen av søknadene som vil bli fremlagt formannskapet for behandling etter innstilling fra rådmannen.

Støtte gis i samsvar med statsstøtteregelverket, bagatellmessig støtte og fastsatte kriterier for søknadsberettigelse.

Annen informasjon

Opplysninger som gis i søknaden vil i utgangspunktet være offentlige etter offentlighetsloven.

For ytterligere informasjon, se: https://www.regjeringen.no/contentassets/25112a24a5764908bec35e653933a066/tilskuddsbrev-kommunal-kompensasjonsordning-.pdf

Ta kontakt med oss om du har spørsmål.

Rana Utvikling AS:

Kristin Frodahl Rognerud – epost: kristin@ru.no

Julie Myhre – epost: julie@ru.no