Vil ha et lett tilgjengelig sentrum

 

Ranaregionen Næringsforening er kritisk til å stenge området ved den planlagte Nordlandsparken for trafikk, og etterlyser en samordnet plan for byutvikling.


Publisert 25.03.2018


– Vårt primære standpunkt er å utsette omlegging av trafikken inn og ut av sentrum til vi har en samordnet masterplan for byutvikling. Vi trenger en felles strategi som inkluderer smarte tiltak for transport, velferd og miljø – og som legger til rette for flere arbeidsplasser, sier daglig leder Trine Rimer i Ranaregionen Næringsforening.

Det er få ting som påvirker samfunnet vårt så mye som hvordan vi velger å bygge byen vår, legger Rimer til. Kompleksiteten er stor, mange ulike interessene skal ivaretas, og planene må være fleksible for å kunne ta inn over oss endringene som skjer hele tiden. Samtidig bør framtiden handle om å skape nye arbeidsplasser. Uten arbeid, ingen by. Da har vi et godt grunnlag for å ta vare på menneskene som bor og virker her, inkludert den kommunale lommeboka.

Næringsforeningen har drøftet rådmannens innstilling vedrørende Nordlandsparken og omlegging av trafikken (plan 2174) med eiendomsutviklere, sentrumsaktører og politikere. Deretter er planforslaget behandlet av styret i RNF.

– Jeg tror byutviklingen vil gå raskere om innbyggere og næringsliv sammen utvikler én felles masterplan. En plan som løfter oss opp, som får industrien, handelen, entreprenørene og ansatte til å ville investere her, sier Rimer.

”Vi trenger en helhetlig plan og retning for byen vår, og en felles interesse i det som gjøres.”

Les omtale i Rana Blad: Kritisk til å stenge trafikken på grunn av Nordlandsparken

Når det gjelder Nordlandsparken er næringsforeningen bekymret for at sentrum blir mindre tilgjengelig. Det er heller ikke slik at vi har mangel på parker i byen, kanskje prioritere de vi har etablert først. Det å håpe at politikere og kommuneadministrasjon lytter til de sterke tilbakemeldingene fra næringslivet, de som vet hvor skoen trykker. Her kan du lese hele høringssvaret fra næringsforeningen til kommunen.

Høringssvar vedrørende Nordlandsparken

RNF er positiv til at Rana kommune vil bedre utemiljøet for elevene ved Rana ungdomsskole og beboerne i øvre del av sentrum. Det kan bli et løft for byen. Samtidig er vi kritisk til å stenge hele området for biltrafikk, og etterlyser en samordnet plan for byutvikling, før nye parkplaner og omlegging av trafikken. En lett tilgjengelig by er med på å sikre miljø, byliv og arbeidsplasser. Ved å planlegge og styre byen godt, kan Mo i Rana bli en skikkelig vekstimpuls for en bærekraftig utvikling i hele regionen.

Mo i Rana er i en spennende fase med store investeringsplaner og ambisjoner om å bli smartere og grønnere. Samtidig er sentrum under sterkt press av ulike årsaker, som i mange andre byer. Vi trenger mer enn noen gang en aktiv sentrumspolitikk som prioriterer bykjernen som næringsarena for handel, service og gode opplevelser. I en slik planlegging er adkomst/tilgjengelighet, parkering, tilførselsveier og offentlig kommunikasjon viktig å diskutere.

Et annet element er kommunens prioriteringer. Det er flere parker i sentrum som trenger oppgradering og skikkelig vedlikehold, bl.a. er Havmannaksen og Jernbaneparken allerede besluttet utviklet. Det bør heller ikke være slik at en oppgradering av et gammelt VA-nett skal være førende for å etablere parker og endre trafikkmønsteret i byen.

Forslaget om å stenge og legge om trafikken (inkluder enveiskjøring/delvis stenging av Lars Meyers gate) kan få negative følger for arbeidsplassutviklingen i sentrum og berørte områder. Trolig vil det også bidra til mer byspredning og biltrafikk totalt sett. Dermed mer klimagassutslipp. Det vil være stikk i strid med intensjonen om en mer bærekraftig utvikling, som vi alle ønsker oss.

Vi har en rekke eksempler på at infrastruktur og tilgjengelighet er avgjørende for hvor næringsliv og offentlige etater velger å etablere seg – og hvordan dette påvirker bruken av byen. Lett tilgjengelighet vektlegges høyt av både innbyggere og næringsliv. Viktig å ha med seg når kommunen vil legge til rette for kaffebarer og uteservering i Nordlandsparken.

I rapporten som kommunen har bestilt fra Rambøll; Trafikkomlegging Mo i Rana og konsekvenser for handelen, jan 2018, hevdes det at trafikkomleggingen og lengre reisetid ikke vil få særlig stor betydning for valg av handlested. RNF mener dette blir unøyaktig og mulig misvisende. Blant annet bekrefter rapporten at det finnes få studier som ser på sammenhengen mellom tilgjengelighet og handel fra små byer i Norge.

Mo i Rana er definitivt som en småby å regne i antall innbyggere, samtidig som kommunen er den fjerde største i areal. Vi er mer avhengig av bilen som framkomstmiddel enn de som bor og virker i storbyer med et godt utbygd tilbud av kollektivtransport. I tillegg er trenden at sentrum generelt taper markedsandeler til bilbaserte handelsområder. Vi må heller jobbe med å bedre tilgjengeligheten inn til sentrum, ikke gjøre det mer vanskelig. Rapporten avslutter med å anbefale Rana kommunen å legge til rette for handelsvekst i sentrum.

En rekke momenter, både ifølge rapporten og erfaringer fra næringslivet, bekrefter at det er særdeles vanskelig å forutsi hvordan en trafikkomlegging vil påvirke byen vår.

Bildet er fra Sønder Boulevard, København, hvor både syklister, gående og bilister er ivaretatt.

Miljøgate

Dersom kommunen går videre med parkplanen foreslår vi å gjøre Nordlandsveien om til miljøgate med sosiale møteplasser, fartsregulering og andre miljøvennlige tiltak. Dette i kombinasjon med å ruste opp og utvide Talvikparken, og skape et godt nettverk av gang- og sykkelveier i området. Da vil kommunen opparbeide et nytt byrom som legger til rette for flere gående og syklende, samtidig som området kobles til resten av byen på en god måte.

Les om infomøte (13.03.2018) og tidligere høringssvar fra RNF(22.06.2017).