Utfasing eiendomsskatt verk og bruk

Otto Sæterbø fra eSkatt på takseringsoppdrag for Rana kommune.

Endrede regler for eiendomsskatt på verk og bruk betyr skattelette til industrien. Rana kommune er nå i gang med omtakseringen.


Publisert 21. august 2018


– De fleste typer anlegg som i dag er verk og bruk, vil bli definert som alminnelig næringseiendom fra og med neste år. De skal verdsettes etter sin markedsverdi. Substansverdi skal kun benyttes dersom det ikke er mulig å fastsette en markedsmessig leieverdi, forklarer Otto Sæterbø fra eSkatt på informasjonsmøte i regi av næringsforeningen.

De nye regler innebærer at produksjonsutstyr og -installasjoner ikke skal inngå i eiendomsskattegrunnlaget, og gradvis fases ut. Med unntak av vannkraftverk, vindkraftverk og anlegg, som omfattet av særskattereglene for petroleum. Regjering anslår at kommunenes inntektstap blir på 800 millioner kroner og legger opp til en overgangsperiode.

Kritikerne ønsker å beholde den lokale beskatningsretten. Lovendringen vil svekke kommunenes handlingsrom og velferdsordninger, og eiendomsskatten i Norge er lav som den er, hevdes det.

– Bortfallet betyr reduserte inntekter for kommunen. Vi vet ennå ikke hvor stort tapet blir, sier Per Svartvatn, kemner i Rana kommune.

Kemneren vil legge ut takseringen i februar 2019 med 6 ukers klagefrist. Sakkyndig nemd er første instans ved klagebehandling.

– Alle eiere har rett til innsyn på taks som angår egen eiendom, og grunnlaget får dere på skattekontoret. Sakkyndignemda sitter med ansvaret. Verdt å merke seg at det ikke er mulig å anke ved uenighet. Da er rettsak eneste alternativ, sier Sæterbø.

Skatten har vært kritisert i mange år, sier Trine Rimer i Ranaregionen Næringsforeningen.

Reglene har vært praktisert ulikt fra kommune til kommune, fra bedrift til bedrift, og utslagene har vært merkelige og ufortsigbare, ref. tvistesaken om eiendomsskatten til Rana Gruber.

– Slik jeg ser er endringene gunstig for industrien og hjemmelsinnehaverne, men vi ser ikke hele bildet ennå. Blant annet vil kommunene tape betydelige skatteinntekter. Hun stiller også spørsmål til de nasjonale føringene, om de er tydelige nok.

– Målet er å forenkle reglene og gi bedre forutsigbarhet, men definisjonen av produksjonsinstallasjoner gir fremdeles rom for skjønnsmessige vurderinger. Hva skjer i gråsonetilfellene, når mer enn 300 kommuner skal retaksere næringseiendommene sine omtrent samtidig? Det lover godt for advokatene, humrer hun.

Rana kommune har valgt Industritaksering AS som hovedleverandør, og eSkatt as ved Otto Sæterbø er underleverandør sammen med Inge W. Danielsen AS.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har gitt fylkesmennene frist til 1. november 2018 til å melde tilbake hvordan skjønnsmidlene til retakseringen skal fordeles på den enkelte kommune. Det er satt av 500 millioner til oppdekking av inntektstapene til kommunene.

For mer informasjon: presentasjon omtaksering i Rana fra eSkatt