Samarbeid mot svart arbeid

Deltakerne på næringslivslunsjen i forrige uke fikk innsikt i hvordan det nye A-krimsenteret i Nordland jobber mot arbeidslivskriminalitet.


Publisert 09.10.17


Det nye A-krimsenteret i Nordland jobber for å redusere brudd på norske lover om lønns- og arbeidsforhold, trygder, skatter og avgifter, som utnytter arbeidstakere eller virker konkurransevridende. Politiet, Skatteetaten, Nav, Arbeidstilsynet og andre offentlige etater står bak samarbeidet. De to siste årene er det etablert sentre i Oslo, Stavanger, Bergen, Kristiansand, Trondheim, Tønsberg og nå i mai ble senteret i Bodø åpnet.

Spesialrådgiver i Skatt Nord Christian Pedersen og Håvard Fjærli i politiet viste til at kriminelle opererer i komplekse nettverk og at Helgeland ikke er noe unntak. Mange bedrifter opplever marginpress på grunn av firma som driver svart eller i gråsonen. Det er konkuransevridende og ødeleggende for de seriøse bedriftene og for velferdssamfunnet, var noen av tilbakemeldingene fra deltakerne på næringslivslunsjen. Vi har en felles interesse i kampen mot svart arbeid.

Næringslivets kontaktperson

Håvard Fjærli, tidligere politimester på Helgeland, begynte i jobben som næringslivets kontaktperson hos A-krim Nordland i sommer. Fjærli ønsker dialog og lokalt samarbeid mellom politi, næringsliv, sikkerhetsmyndigheter og andre aktører i det sivile samfunn. Han vil også jobbe med å formidle hvilket trusselbilde samfunnet står overfor, slik at næringsliv og andre aktører kan lage gode risikovurderinger og iverksette tiltak.

Ber om tips

A-krim og politiet skal være ute på veien og sørge for lokal tilstedeværelse og aksjoner mot bedrifter og bransjer hvor man har erfart arbeidslivskriminalietet eller har fått tips om ulovligheter.

Kontaktpersoner A-krimsenteret i Nordland

Mer info

Nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenter (NTAES) har utarbeidet en situasjonsbeskrivelse av kriminalitet i arbeidsmarkedet i Norge. Rapporten peker blant annet på en stor variasjon i metodene for å begå arbeidslivskriminalitet. Den vanligste formen for arbeidslivskriminalitet er svart arbeid og omsetning i forbindelse med sosial dumping.

Les mer på økokrim.no
Rapporten er tilgjengelig her

Hvitvasking og terrorfinansiering

Regjeringen publiserte i slutten av september en ny risikovurdering for hvitvasking og terrorfinansiering i Norge. Rapporten ser på trusler, sårbarheter og risikoer for hvitvasking og terrorfinansiering på nasjonalt nivå. Rapporten peker blant annet på at det er en økende trend at kriminelle benytter legale næringsstrukturer som en del av sin kriminelle virksomhet eller utnytter dem for å maksimere profitt.

Risikovurderingen er en del av regjeringens strategi for å bekjempe hvitvasking og terrorfinansiering. Hensikten med denne strategien er å bedre koordineringen av den samlede nasjonale innsatsen mot hvitvasking og finansiering av terror.

Her kan du lese mer om den nasjonale risikovurderingen
Rapporten er tilgjengelig her
Les mer om regjeringens strategi for bekjempelse av hvitvasking
Regjeringens strategi er tilgjengelig her