Årsberetning, framtidsutsikter og vedtekter

Fra pressekonferanse om ny storflyplass på Hauan i Rana, 24. mars 2017.

Verdien av å stå sammen

Næringsliv, byer og regioner konkurrerer om talenter, arbeidsplasser, investeringer og tilflyttere. Samspill og endringsdyktighet er sterke faktorer for å lykkes.

Rana-regionen opplever fortsatt høyere vekst i økonomien enn snittet i landet. Trenden ser ut til å fortsette. Vi har betydelige fortrinn sammenlignet med mange andre regioner. Et unikt spekter av industrikompetanse, naturressurser og humankapital skaper et grunnlag for et nasjonalt lokomotiv blant annet innenfor sirkulær økonomi. Verksted-, prosess- og oppdrettsindustrien omsetter for mange milliarder årlig. Fortsatt lav kronekurs er positivt for eksporten. Her er flinke fagfolk innen bygg og anlegg, IKT, logistikk, transport og handel.

Regionen vår har betydelige fortrinn sammenlignet med mange andre regioner.

Opplevelsesnæringen vokser. Forskningsmiljøet på Campus Helgeland blomstrer. En betydelig andel av matproduksjonen i Nord-Norge foregår herfra. Det bygges mange hundre nye boliger i sentrum. Signalene om riggaktivitet i forbindelse med Aasta Hansteen kan gi positive ringvirkninger for leverandørindustrien. Arbeidsledigheten og rentenivået er lavt og forventes å holde seg seg slik i 2017. Oppgradering av E6 og ny storflyplass er med i NTP 2018-2029. Midgaardsormen, en 750 mil lang fiberkabel, er under planlegging og kan knytte Nord-Norge og Mo i Rana til Nord-Amerika og Europa. Arctic Circle Data Senter og ny dypvannkai er andre store prosjekter som vil styrke næringslivet ytterligere.

Et godt sted å leve og jobbe

Næringslivet er noe av det viktigste i all stedsutvikling, fordi de skaper verdiene vi skal leve av, gir mennesker jobb, trygghet og mulighet til selvrealisering. Mange er med på å styrke rammevilkårene og de grønne investeringsincentivene, – og utvikle nye arbeidsplasser og nye næringer. Samtidig trenger vi å jobbe målbevisst for å differensiere oss fra andre regioner. Vi trenger en gjenkjennbar identitet, noe unikt som står ut fra mengden, som får fram gode assosiasjonene og gjør regionen mer attraktiv som bo- og arbeidssted. Gjennom et godt samarbeidsklima mellom innbyggere, næringsliv, kommuner og politikere kan vi skape en grønnere og smartere region – og nå målene raskere og mer effektivt enn hva som ellers ville vært tilfelle.

Grønnere og smartere

Gjennom Parisavtalen har de fleste land i verden sagt at de skal i retning av lavutslippssamfunnet. Regjeringens nye industrimelding følger opp med grønn og bærekraftig verdiskaping. Mo i Rana og den kraftintensive industrien viser vei med fjernvarme, sirkulær økonomi og karbonfangst. Sammen med oppdrettsindustrien på kysten spiller de en svært viktig rolle for verdiskapingen i regionen vår. Om konkurransefordelen med ren norsk vannkraft forsvinner, gjennom økt pris på kraft og nettleie, vil det kunne få alvorlige konsekvenser for den videre utviklingen.

Uansett hva framtiden bringer, så er trenden at teknologiske endringer snur opp ned på forretningsmodeller, utfordrer etablerte bransjer og hverdagsliv. Vi har kunnskap og ressurser til å lede an, bruke mulighetsrommet til å ta en grønnere og smartere posisjon.

En felles røst

Medlemsundersøkelsen til RNF peker på tema som medlemmene mener næringsforeningen skal jobbe med, sist gjennomført i november 2016. På spørsmålet om hvilke saker foreningen skal prioritere skårer omdømmebygging, samferdsel, rammebetingelser og byutvikling høyt, ref. tabellen under.

Svar på en skala fra 1-10, hvor 1 = Svært lite viktig og 10 = Svært viktig. Gjennomført av Polarfakta i nov. 2016.

RNF tilbyr en engasjerende møtearena hvor aktuelle tema settes på dagsorden og til debatt. Hver dag året rundt jobbes det med næringspolitikk og små og store saker som opptar medlemsbedriftene. De viktigste prosjektene følges over tid og ofte i partnerskap med andre aktører. Mye av arbeidet foregår bak kulissene, men er ikke mindre viktig av den grunn.

Her er noen av prosjektene i 2016:

 • Jobbet opp mot beslutningstakere for bedre samferdsel og storflyplass, blant annet uttalelser i media og gjennom å arrangere møter om temaet
 • Tilsagn om midler til forprosjekt strategisk posisjonering av Mo i Rana i boks
 • Kåring av årets bedrift, nyskaper, Rana-ambassadør og fire fagpriser innen markedsføring og kommunikasjon
 • Oppfølging av handlingsdelen i strategisk næringsplan
 • Temporær bildeutstilling i sentrum
 • Nattåpent-arrangementer
 • Folkefest i forbindelse med Arctic Race of Norway
 • Utgivelse av Mono, nyhetsbrev og info via sosiale medier
 • Høringssvar og uttalelser vedr. sykehusstruktur, yrkesfag tilpasset næringslivet, Rana kommunes planstrategi m.fl.
 • 100 kroners uka for første gang, 12000 retter servert
 • Aktiv med i Byregionprogrammet
 • Aktiv med i Smart city-prosjekt
 • Avventende vedr. LYST Helgeland
 • Aktiv pådriver for et mer levende sentrum
 • En rekke næringslivslunsjer med ulike fagtema
 • Pådriver for BliLYST /integrering av arbeidsinnvandrere
 • Gallaria for niende gang, årets viktigste RNF-arrangement.

For mer info, sjekk hjemmesiden www.rananf.no, følg med på facebook og næringsmagasinet Mono.

Styrets beretning 2016

Næringsforeningen skal fremme næringslivsinteresser i Rana-regionen. Gjennom utviklingsarbeid, nettverksbygging og arbeid i ressursgrupper og utvalg er RNF med på å sette medlemmenes interesser på dagsorden. Foreningens kjerneverdier er: handlekraftig, inkluderende og troverdig.

Foreningens daglige leder rapporterer på strategiske fokusområder og aktiviteter. Sentralt i RNFs arbeid er å se muligheter for å forme og forbedre medlemmenes og regionens attraktivitet.

Framdriften og aktiviteten er meget god ut fra de ressurser foreningen har tilgjengelig. Foreningen har nærmere 400 medlemmer. Økonomien er sunn og gir etterhvert et større handlingsrom. Resultatet for 2016 viser et overskudd på kr 334.764. Det er avholdt fire styremøter, en generalforsamling og en strategisamling i 2016.

Styret retter en stor takk til alle medlemmer for tilliten. Spesielt takk til de som bidrar med frivillig arbeidsinnsats gjennom ressursgrupper, i utvalg og prosjekter, og til samarbeidspartnerne med midler til nye utviklingsprosjekter og arrangement. Kunnskapen og engasjementet er selve drivkraften i foreningens arbeid. Selv når utfordringene er krevende stille dere opp, ikke for egen vinnings skyld, men for fellesskapet. Det skrives høringsuttalelser, planlegges møter og strategisk arbeid for å koble næringslivet på viktige prosjekter, forbedre konkurransevilkårene og forme nye virkemidler for vekst.

Link til vedtektene til foreningen og protokoll GT 2016 og strategi 2017 kortversjon.

Årsregnskap 2016 

Generalforsamlingen avholdes i gammelbygget på Meyergården 4. mai kl 11.30.