Tilbakeblikk 2017

Regjeringen offentliggjorde sin støtte til ny storflyplass på Hauan 24. mars 2017.

Ranaregionen Næringsforeningen skal være en pådriver for å utvikle offentlig og privat næringsliv. Det jobbes systematisk med nettverksbygging og næringspolitikk, så vel som med omdømmebygging og kostnadskontroll. Dette har gitt foreningen en sunn økonomi og handlingsrom til å tenke nytt. Årsregnskap 2017 viser et overskudd på kr 166.653.

I 2017 ble det avholdt fem styremøter, en generalforsamling og en strategisamling, og rundt 40 arrangementer i samarbeid eller i regi av næringsforeningen. Forprosjekt strategisk posisjonering av Mo i Rana var et av de viktige prosjektene som RNF ledet dette året.

24. mars ble en merkedag, da regjeringen og samarbeidspartiene sa ja til ny storflyplass i Mo i Rana. Dette ble stadfestet i Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2018-2029. Samtidig ba samferdselsdepartementet Avinor sette i gang detaljplanlegging og utforming av en konsesjonssøknad. Det tas sikte på oppstart ved bruk av lokale bidrag i løpet av første del av planperioden, i følge NTP. Nå jobbes det med å få landet en statlig gjennomføringsavtale og satt spaden i jorda raskest mulig, lenge før 2024.


Link til vedtekter og strategi 2017 kortversjon 


Daglig leders kommentar

Næringslivet griper muligheter, også i krevende omstillingsprosesser. Flinke folk og virksomheter står sammen i oppturer og nedturer. At mennesker trives, flytter hit og har det bra, er avgjørende. Ingen næring uten at mange mennesker drar lasset sammen.

Næringsforeningen ønsker å være en samlende kraft som mobiliserer og engasjerer, som er med der avgjørelser tas og skaper nye arenaer for samhandling.

Link til daglig leders kommentar.


Prosjekter og viktige saker i 2017


Les mer på: www.rananf.nofacebook og i næringsmagasinet Mono.


Framtidstro

Næringslivet i Ranaregionen har aldri vært større og den økonomiske veksten er langt høyere enn snittet i landet. Det investeres for flere milliarder i samferdsel, miljøvennlig teknologi, bygg og anlegg. En betydelig andel av matproduksjonen i landsdelen foregår herfra. Opplevelsesnæringa og forskningsmiljøene vokser. Ny optimisme for olje- og gassutvinning gir positive ringvirkninger for leverandørindustrien. Det bygges i sentrum og ny stor flyplass står for tur.

På julefrokosten i Hemnes 12. desember 2017 var ordfører Christine Trones og rådmann Amund Eriksen klar på kommunens betydelige kraftinntekter og gode muligheter til å skape en attraktiv region. Blant annet gjennom å ta i bruk ny teknologi og utvikle Okstindan natur- og kulturpark. Mye handler om å jobbe i lag på tvers av bransjer, offentlig og privat, poengterte ordfører Trones.

– Samtidig må drifta tilpasses en ny økonomisk virkelighet hvor kraftinntektene går ned. Med fallende kraftpriser og kapitaliseringsrente reduseres inntektene til alle kraftkommuner. Det gjør oss mer sårbare og fordrer at kommunen må bli enda mer effektiv, understreket rådmann Eriksen.

Bonde og leder for Hemnes Bondelag Robin Sjøgård snakket varmt om framtidens landbruk. Verdiskapingen har gått opp og driften er blitt mer automatisert. I dag er det 85 foretak og 115 årsverk direkte relatert til landbruket i Hemnes. I tillegg kommer ringvirkninger i øvrig næringsliv. Det kreves store investeringer å komme i gang, likevel tror Sjøgård flere yngre bønder vil satse.

De siste årene har det blitt investert for 180-200 millioner i driftsbygninger og ny teknologi i landbruket i Hemnes. Selv om stadig flere er opptatt av sunn og ren arktisk mat, så er framtidens landbruk veldig styrt av politikken. Mer av jorda må brukes til dyrket mark, oppfordret Sjøgård.

Ranaordføreren trakk fram arbeidet med ny stor flyplass og sykehus da han oppsummerte 2017 på frokostmøtet i Meyergården Spektrum 20. desember.

Det jobbes med å få på plass forskutteringsavtale med Staten for å komme i gang med flyplassbyggingen i 2018. Dypvannskai, ny E6 og etablering av datalagringssenter vil gi oss flere bein å stå på, sa Waage. Samtidig stilte han spørsmål til skattedirektørens forslag om å legge ledelsen av Statens innkrevingssentral til Trondheim. Ordføreren poengterte også at den planlagte Nordlandsparken ikke vil svekke tilgangen til sentrum, som næringsforeningen har uttrykt bekymring for, men gjøre byen mer attraktiv.

På samme julefrokost snakket adm.dir. Hanne Nordgaard i Helgeland Sparebank varmt om banken som drivkraft på Helgeland. Vi trenger visjonære ledere og bedrifter som bidrar til vekst og utvikling. Spesielt når det er tunge tak og nedgangstider, så trenger vi en sterk lokalbank, var budskapet.

– Det hyggelige nå er at vi har et effektivt næringsliv med dobbelt så høy økonomisk vekst som resten av landet. Veksten skjer innen havbruk, kraftproduksjon, bygg og anlegg, industri og turisme. Samtidig må vi skape flere arbeidsplasser framover. Til det trenger vi flere visjonære ledere i 2018, avsluttet Nordgaard.

Helgeland vokser

I følge Horisont Helgeland står Ranaregionen for 59 prosent av omsetningen på Helgeland, Mosjøregionen for 24 prosent, Brønnøysundregionen 9 prosent og Sandnessjøregionen 8 prosent. Veksten de to siste årene har vært størst i Brønnøysundregionen med 23,6 prosent. Ranaregionen (12,4 prosent), Mosjøregionen (8,7) og Sandnessjøregionen (0,5 prosent) følger deretter. Snittet for Helgeland er 11,3 prosent, for Nordland 8,3 prosent og for landet 0,5 prosent.

Det skjer mye i industrien som kan gi spennende ringvirkninger. Arctic Circle Data Center er i gang med å kommersialisere virksomheten med sin egen skytjeneste, Arctic Circle Cloud Services. De bygger en digital industri som inkluderer kunstig intelligens (AI) og utvidet virkelighet (AR), og infrastruktur som for eksempel kjøling. Aasta Hansteen, verdens største og Norges første Spar-plattform utenfor Sandnessjøen, kan gi annen form for grønn industri. Gassen som produseres skal transporteres til Europa, der den vil erstatte bruk av kull. Flere leverandører på Helgeland står klare til å levere i driftsfasen, og i forbindelse med investeringer i utbygging av tilleggsfunn og Johan Castberg i Barentshavet.

 


Link til presentasjonene i desember: Framtidens landbruk ved Robin SjøgårdHanne Nordgaard HSB 2017 og Rana kommune ved Geir Waage 20.12.17