Regler rundt ferie og feriepenger

Med sommeren nærmere innpå dukker det kanskje opp spørsmål om ferieavvikling og feriepenger? Her får du svar på noen av de vanlige spørsmålene.


Publisert 24.05.2018


Mens ferie er en lovpålagt rettighet for arbeidstakere, er feriepenger avhengig av hva en faktisk hadde av inntekt i fjor. Feriepengegrunnlaget for 2017 kan en finne på lønnslippen for desember.

Mange unge opplever sitt første møte med arbeidslivet gjennom sommerjobb. Det er gjerne lærdom for resten av livet. Det er derfor viktig at de blir tatt godt imot og at bedriften er en rollemodell. Sommervikaren må få god opplæring og lover og regler må følges, herunder kravet til skriftlig arbeidsavtale.

Ansatte har i utgangspunktet rett til 25 virkedager/feriedager hvert år, det vil si 4 uker og 1 dag. Retten til å holde ferie og retten til å motta feriepenger er prinsipielt uavhengige forhold. Dette betyr at du kan ha rett til ferie, men ikke opptjent rett til feriepenger for hele eller deler av året. 

Hvor mye får jeg i feriepenger?

Feriepenger beregnes med en prosentsats av det du har opptjent hos arbeidsgiveren året før ferieåret. Ferielovens minimumsgrunnlag er 10,2 prosent. For arbeidstakere over 60 år er satsen minimum 12,5. Har du en tariffavtale gjennom jobben som sikrer deg fem ferieuker, er satsen 12 prosent, og 14,3 prosent for de over 60 år.

Lønn, overtidsgodtgjørelser og tillegg som smusstillegg, skifttillegg, vakttillegg osv. skal være med i grunnlaget for beregning av feriepengene. Bonus som er vederlag for arbeid skal også med i grunnlaget. Kostnadsrefusjon eller ytelser til kost og losji er imidlertid unntatt. Unntatt er også goder som ikke er penger, dvs. firmabilen, avis, betalt telefon og lignende. Du opptjener ikke feriepenger av feriepengene.

Ansatte som har startet i jobb senest 30. september i ferieåret kan kreve full ferie innen utløpet av samme ferieåret. Men du kan kun kreve at den skal være sammenhengende i 3 uker hvis du tiltrådte innen 15. august. Hvis du har vært ansatt hos en annen arbeidsgiver og har holdt ferie der, skal feriedager hos denne arbeidsgiveren komme til fradrag.

Du har rett til feriepenger uansett om du har vært fastansatt, midlertidig ansatt eller deltidsansatt og uansett varigheten. De fleste ansettelseskontrakter bestemmer at du ikke har krav på lønn under ferien. I stedet har du krav på feriepenger hvis du har opptjent dette.

Hvis arbeidsgiver ikke kan eller vil utbetale feriepengene har du mulighet til å få dekket forfalt krav på feriepenger via statens lønnsgarantiordning etter nærmere regler i lønnsgarantiloven. Reglene er kompliserte og din rett kan gå tapt hvis du ikke overholder frister.

Skal man betale skatt av feriepengene?

Feriepenger er ikke fritatt for skatt, men det trekkes ikke skatt av feriepengene som er opptjent året før ferieåret. Skattetrekk av feriepengene foretas av din ordinære lønn ellers i ferieåret. Slutter du i jobben vil du få utbetalt feriepenger opptjent i sluttåret som skal brukes til ferie året etter og disse blir det derfor trukket skatt av. Avtale om sluttpakke hvor arbeidsgiver betaler lønn også etter at du har sluttet må det avtales om utbetalingene som ligger etter sluttdatoen skal med i grunnlaget for feriepenger.

Kan jeg overført feriedager til neste år?

Arbeidsgiveren kan ikke kreve at ferie overføres til neste ferieår (kalenderåret, året etter) og ferieloven gir deg ikke rett til å kreve ferie med mindre du ikke har hatt mulighet for å holde ferie før ferieårets utløp pga arbeidsuførhet. Da kan du kreve inntil 12 virkedager (to ferieuker) overført til det påfølgende ferieåret. Husk å fremsette kravet innen ferieårets utløp.

Du og arbeidsgiveren din kan imidlertid inngå en avtale om overføring av ferie. Avtalen må være skriftlig og du kan kun avtale overføring av 12 virkedager. Hvis du er omfattet av en tariffavtale eller din ansettelseskontrakt eller betingelser på arbeidsplassen som gir deg rett til ytterligere en ferieuke enn de 25 virkedagene som loven krever så kan du også inngå avtale om overføring av disse dagene, det vil si at du kan inngå avtale om overføring av totalt 17 virkedager.