Nordlandsparken ut på høring

Parkområdet som planlegges i nedre del av Nordlandsveien, samt i Skolegata mellom skolen på Moheia og Talvikparken, er et steg nærmere. Næringsforeningen og andre høringsinstanser vil behandle planen og sende sine innspill til kommunen innen høringsfristen 6. april.


Publisert 120318


– Det er bra at Rana kommune er opptatt av å lage et godt utemiljø for elevene ved Rana ungdomsskole og beboerne i øvre del av sentrum. Utfordringen er at de samtidig legger opp til å endre trafikkmønsteret inn og ut av byen, sier daglig leder Trine Rimer i Ranaregionen Næringsforening.

Det stilles spørsmål ved formålet og hva som skjer når de som bruker hovedferdselsåren må finne seg et annet kjøremønster. Et annet element er kommunens prioritering og bruk av midler.  Det er flere torg og grøntområder i Mo i Rana som trenger vedlikehold og oppgradering.

Er du interessert i å høre mer om planene for Nordlandsparken, Moheia skolegård og deler av Talvikparken?Da kan du delta på kommunens infomøte i kommunestyresalen tirsdag 13. mars kl. 18.00

Et lett tilgjengelig sentrum vil sikre miljø og byliv

Selv om den totale handelen i Mo i Rana har økt, så er sentrum under sterkt press fra mange hold. Adkomst/tilgjengelighet, parkering, tilførselsveier og offentlig kommunikasjon er med på å påvirke bruken av byen vår. Det er mange eksempler på at endring i trafikkmønsteret fører til endring i kjøpevaner. Næringslivet i sentrum er derfor kritisk til å stenge området ved den planlagte Nordlandsparken for trafikk, og etterlyser en mer helhetlig og samordnet plan for byutvikling, før en større omlegging av biltrafikken iverksettes.

– Situasjonen er at sentrum er svekket av mange årsaker. For å skape et levende sentrum, trenger vi kanskje mer enn noen gang en aktiv sentrumspolitikk som prioriterer bykjernen som næringsarena for handel, service og gode opplevelser. Det vil være bra både for miljø og byliv at vi har en lett tilgjengelig by, sier Rimer.

Næringsforeningen har tatt til orde for å finne ut hva vi vil med byen vår og utvikle en masterplan for byutvikling, før omlegging av trafikken og nye parkplaner iverksettes. En offensiv og samlet strategi vil være et godt verktøy for å skape en attraktiv by for innbyggere, besøkende og næringsliv.

– Fine park- og grøntområder er bra, det skaper trivsel og gode møteplasser. Like så viktig er det at kommunen legger til rette for flere arbeidsplasser og økonomisk bærekraftig utvikling. Arbeidsplasser, selve fundamentet i all byutvikling står på spill. Det gode er at byen kan få en ny vår, men det vil kreve en strategisk tilnærming og bred medvirkning, mener Rimer.

Les også: Byen som arena for næringsutvikling, og Rana Blad omtale (+) hvor RNF etterlyser en mer helhetlig og samordnet plan for byutvikling, før en større omlegging av biltrafikken iverksettes.

Bildet er fra Sønder Boulevard, København, hvor både syklister, gående og bilister er ivaretatt.