Slik skal Nordlandsbenken bidra for Ranaregionen

I høst ble de valgt inn på Stortinget. Vi har spurt dem hvordan de vil legge til rette for næringsutvikling i regionen.


Publisert 15.12.2017


Vi sendte de ni politikerne på nordlandsbenken i Stortinget to spørsmål:

  • Hvordan vil du i denne stortingsperioden bidra til næringsutvikling og arbeidsplasser i Ranaregionen?
  • Hvilke rammebetingelser vil være viktige å få på plass?

Her kan du lese deres svar.

Mona Fagerås

Sosialistisk Venstreparti

Utdannings- og forskningskomiteen

Som tidligere fylkesråd for næring, kandidat og folkevalgt for SV, har jeg besøkt regionen en rekke ganger. Jeg er mektig imponert over en industri og sjømatnæring med potens, som blir stadig viktigere for Norge. Som tar miljø- og klimautfordringene på alvor. Derfor vil jeg øke innsatsen til grønn teknologiutvikling og arbeide for at naturressursene blir høstet og foredlet i regionen. Jeg vil også bidra til at regionen blir et senter for grønn datasenterindustri. Det er viktig både for regionen, miljøet og de framtidige inntektene til et av verdens beste velferdssamfunn.

Regionen og landet taper store inntekter og muligheter fordi Helgeland mangler stor flyplass. Derfor må Polarsirkelen lufthavn realiseres raskest mulig. Det vil jeg støtte opp om. De statlige IKT-baserte virksomhetene i Mo i Rana (Nasjonalbiblioteket, SI, NRK, NAV etc.) er en suksesshistorie som er altfor lite kjent. De løser nasjonale oppdrag på en effektiv måte som sparer samfunnet for milliarder hvert år. I stedet for å sentralisere statlig virksomhet må slike miljøer satses på og tilføres flere oppgaver.

Jonny Finstad

Høyre

Transport- og kommunikasjonskomiteen

Fra mitt sete i Transport- og kommunikasjonskomiteen vil jeg spesielt følge opp at sakene i Nasjonal Transportplan (NTP) blir gjennomført snarest mulig. Blant annet Veipakke Helgeland, ny flyplass på Hauan, dypvannskai, Nordlandsbanen. Foruten å legge grunnlag for vekst, betyr dette store milliardinvesteringer i regionen. Det vil også gi økt optimisme og fremtidstro fra både befolkning, næringsliv og investorer.

Regjeringen har fremlagt den første industrimeldingen på over 30 år. Det er viktig at denne blir fulgt godt opp – ikke bare lokalt, men også overfor storting og regjering. Kontakt med industrimiljøet i Rana er viktig og vår dør er åpen.

På kraftsiden skjer det også mye spennende ting, og kombinert med ny teknologi kan dette gi spennende muligheter, også med tanke på datasenteroppbygging.

Reiselivet på Helgeland er etter mitt syn bare i en prematur fase. Som stortingsrepresentant fra Lofoten vet jeg at her har Helgeland et stort potensial, som blant annet henger sammen med ny infrastruktur på samferdsel.

Jeg vil også jobbe for at storting og regjering følger opp en mineralstrategi som tar i bruk ressursene i regionen for kommersiell utnyttelse.

Jeg har oppdaget at Ranaregionen på mange måter er en uslepet juvel, og kanskje er en altfor godt bevart hemmelighet for mange. Potensialet for vekst og arbeidsplasser er stort etter mitt syn.

Margunn Ebbesen

Høyre

Næringskomiteen

Mo i Rana er et lite Nordland og Norge i miniatyr, med et bredt og variert næringsliv. Her finnes ressurser og muligheter for ytterligere vekst. Har nettopp fått presentert de planene som foreligger for investeringer i Ranaregionen på hele 30 milliarder. Når det er en slik optimisme i næringslivet er det viktig at jeg som politiker bidrar til at viktige saker også følges opp politisk.

I NTP brukes det svimlende 1000 milliarder fremover på viktige samferdselsprosjekter i landet. Dette ser vi også konkrete resultat av gjennom den storstilte byggingen av E6 gjennom Helgeland. Dette knytter hele regionen tettere sammen.
Videre er det i NTP-behandlingen gitt tydelige signaler om dypvannskaia som skal bygges, og ikke minst byggingen av ny flyplass på Hauan. Mo i Rana og regionen rundt har viktige eksportnæringer som blant annet prosessindustri og havbruk. For disse er det viktig å få gode rammevilkår både innenfor transport og skattepolitikk.

For Mo i Rana som et viktig industriområde, ønsker jeg også å trekke frem Meld.St 27 (2016-2017) Industrien – grønnere, smartere og mer nyskapende. En bærekraftig og grønn industri er viktig for norsk økonomi fremover, og det har vi på Mo.

Men arbeidsplasser skapes ikke av rammebetingelser alene – det er også viktig med dyktige og engasjerte mennesker som det finnes mange av i regionen. Så jeg gleder meg til å følge med, og følge opp viktige saker for Rana og Helgeland fremover.

Erik Sivertsen

Arbeiderpartiet

Utenriks- og forsvarskomiteen

Mo i Rana har over tid vært tydelige på at det viktigste vi kan gjøre for regionen er å få realisert en ny flyplass. Derfor var det viktig for oss å sikre et flertall for prosjektet, med mulighet for forskuttering i behandlingen av NTP. Å følge med at regjeringen følger opp dette er en viktig jobb for Stortinget.

Industrimiljøet i Rana er en av de viktigste økonomiske motorene i fylket, og sikrer store eksportinntekter til nasjonen. Jeg er opptatt av å støtte opp og legge til rette for de offensive grepene som tas. Det gjelder det digitale skiftet, omstilling til enda mer klimavennlige løsninger og sirkulær økonomi. Noe av det viktigste vi kan gjøre er å etterspørre klimavennlige løsninger og legge til rette for at de blir bedre betalt. Det vil styrke konkurransekraften, sikre lønnsomme og trygge arbeidsplasser.

På Helgeland og i Rana er det bedrifter og offentlig virksomheter som er blant de ledende på digitalisering. Digitaliseringen omtales ofte som den fjerde industrielle revolusjon. For å sikre at vi kan være konkurransedyktige også i fremtiden, er jeg opptatt av at alle i hele landet skal ha tilgang til moderne høykapasitets bredbåndstilkoblinger.

Vi skal sammen med fagforeningene og bedriftene fortsette kampen mot sosial dumping.

Hanne Dyveke Søttar

Fremskrittspartiet

Kontroll – og konstitusjonskomiteen

I valgkampen fikk vi mange spørsmål om hva vi ville jobbe med. Jeg svarte at jeg vil jobbe for Nordland generelt, og for Helgeland spesielt. For oss på Helgeland er utvilsomt fortsatt veibygging viktig. I tillegg er det viktig å følge med hva som skjer innen utdanning; at det utdannes ungdommer vi har bruk for.

Helgeland har ett bredt næringsliv, vi dekker både kyst, land og fjell, og har varierte næringer med forskjellige utfordringer. For meg vil det derfor også være viktig å være hjemme, lytte til hva næringslivet ønsker for så å ta med meg gode innspill videre.

Jeg er utrolig glad for at jeg havnet i Kontroll- og konstitusjonskomiteen. Da kan jeg bry meg om alle fagområder og også være tilgjengelig for innspill fra flere, noe, som til tider, kanskje kan være litt utfordrende for de som kun jobber med ett fagfelt.

Kjell-Børge Freiberg

Fremskrittspartiet

Næringskomiteen

Å bidra til næringsutvikling og arbeidsplasser i hele Nordland er min jobb på Stortinget. Det å ha forutsigbare og konkurransedyktige rammevilkår for næringslivet mener jeg er avgjørende viktig. Det at Norges mest ambisiøse transportplan gjennomføres og følges opp med bevilgninger er et eksempel på det jeg mener er et viktig rammevilkår. Det gir forutsigbarhet og ikke minst utviklingsmuligheter. I motsatt ende mener jeg at eksempelvis debatten om eksportavgift på laks representerer manglende forutsigbarhet for næringsliv der rammebetingelsene svekkes.

Ranaregionen er et godt stykke Nordland. Regionen representerer store muligheter på mange områder. Mo Industripark med deres bedrifter er i så måte et godt eksempel på at samarbeid skaper nye løsninger og nye muligheter. Samarbeid kan ikke vedtas, men det kan rammebetingelser, og her skal jeg være lydhør. Både ovenfor eksisterende næringsliv og nytt næringsliv. Det er ikke sikkert alle problemer og utfordringer kan løses på en gang, men jeg er av dem som gjerne forsøker, så lenge det skaper arbeidsplasser vekst og utvikling i Nordland.

Willfred Nordlund

Senterpartiet

Kommunal- og forvaltningskomiteen

Jeg jobber for å få flere gode prosjekter som vil gavne Ranaregionen og Nordland realisert. Det er avgjørende viktig at man får på plass flere relevante høyere utdanninger for det næringslivet i Nordland etterspør. Det er også viktig å få flere til å ta fagutdanninger.

Ranaregionen har mange ressurser som kan brukes videre og utvikles. De ordningene som Sp er opptatt av å styrke eller å få på plass vil med de mulighetene som ligger i området være en fordel. Utvikling må skje på lokale premisser og lokalsamfunnet må ha igjen for det. Det er også viktig å beholde statlige arbeidsplasser i landsdelen. Det øker muligheten for jobb til to innen rimelig avstand.

Ikke minst er det viktig å sørge for at kommunene og fylket kan prioritere å utvikle og forsterke tjenestene i hele regionen gjennom å øke overføringene. Dette vil også gi rom for flere gode investeringer som bør gjennomføres fremover.

Ikke minst vil jeg både være døråpner for de rette plassene å henvende seg i Oslo og andre steder, samt sørge for å dra så mange representanter fra ulike parti oppover for å vise frem mulighetene som finnes om rammevilkårene bedres.

Siv Mossleth

Senterpartiet

Transport- og kommunikasjonskomiteen

En viktig jobb er å finne gode løsninger for å prioritere penger til kommunene og Nordland fylke. Jeg er ikke fornøyd med de nye fordelingsnøklene til fylkene, som ble vedtatt i 2014. Nordland fylkeskommune taper over en milliard på dette over fire år. Og tapet ser ut til å bli enda større. Å prioritere kommuner og fylket er viktig fordi det er herfra vi får mange av de gode tjenester som folk trenger.

Gode muligheter for transport er kjempeviktig for både næringslivet og folk.

Senterpartiet liker å legge til rette for å sette naturen i arbeid på bærekraftig vis. Gode rammebetingelser for dette skal jeg jobbe for. Kraftforedlende industri, datalagring, mineraler, skogbruk, jordbruk, reindrift og sjømat er eksempler på næringer som setter naturen i arbeid. I tillegg er naturen en flott arena for opplevelser, både på fritida og som grunnlag for opplevelsesnæringer. Lokal forvaltning er viktig for å utnytte naturen på en måte som ivaretar verdiene best mulig, og nå tenker jeg både verneverdier, økonomiske, kulturelle og sosiale verdier.

Jeg skal jobbe for flyplassen og vi satser på mer gods over havn.

Åsunn Lyngedal

Arbeiderpartiet

Finanskomiteen

Rana er en viktig industrimotor nasjonalt og Nord-Norges desidert største industriklynge. I tillegg har Rana offentlige etableringer som er viktige. For meg er det viktig å følge utviklingen til Statens innkrevingsentral, lisenskontoret og Nasjonalbiblioteket for å forsikre meg om at der det skal utvides med flere ansatte kommer disse i størst mulig grad til Rana.

Bygge- og anleggsbransjen er stor i hele Nord-Norge. Det er viktig for denne næringen at myndighetene bekjemper useriøse aktører som tar markedsandeler og konkurrerer ut lokale aktører. Det offentlige er kjøper av halvparten av alle byggearbeider og kan gjennom sine innkjøp utgjøre en forskjell ved stille seriøsitetskrav i tillegg til pris.

Arbeiderpartiet ønsker å gjennomføre et yrkesfagløft med fokus på bedre og mer moderne utstyr til skolene og en lærlingegaranti slik at alle får gjennomført videregående utdanning.

I tillegg til å utdanne riktig kompetanse for næringslivet, må vi sikre bedriftene god markedstilgang.

For Arbeiderpartiet er det å bygge ut bredbånd i hele landet en hovedsatsning og vi satte av 500 millioner til det i vårt alternative budsjett.

Hvis du handler på nett fra utlandet får du fritak for merverdiavgift for inntil 350 kroner. Jeg tror handelsstanden i Rana også vil tjene på at dette fritaket for mva blir fjernet, og det vil jeg jobbe for på stortinget.