Med blikket framover

Fra pressekonferansen om ny storflyplass på Hauan, 24. mars 2017.

Næringsforeninga avsluttet møteåret med julefrokost på Korgen Vertshus og i Meyergården Spektrum. Mye ligger til rette for å styrke regionens konkurransekraft og attraktivitet. Regjeringens beslutning om ny stor flyplass står for mange som en av de viktigste i 2017.


Trines kommentar. Oppdatert 27.12.17


Næringslivet i Ranaregionen har aldri vært større og den økonomiske veksten er langt høyere enn i resten av landet. Et nytt digitalt industrieventyr er på vei. Det investeres for milliarder i samferdsel, miljøvennlig teknologi, bygg og anlegg. En betydelig andel av matproduksjonen i landsdelen foregår herfra. Opplevelsesnæringa vokser. Forskningsmiljøet blomstrer. Ny optimisme for olje- og gassutvinning gir positive ringvirkninger for leverandørindustrien. Det bygges i sentrum og ny stor flyplass står for tur med snarlig byggestart. Økt automatisering og robotiseringen gjør det fortsatt mulig å effektivisere de fleste bransjer, ikke minst fiskeforedlingen. Lokal foredling kan skape mange nye arbeidsplasser, både i byen og i distriktet. I sum er det mye som ligger til rette i årene framover. Men, det er alltid et lite men der i bakgrunnen. Befolkningsveksten er svak. Det kommer fram i SSB sine befolkningsframskrivinger, i konjunkturbarometeret til Sparebank1 og Horisont Helgeland-rapporten. Samtidig trekker NAV Nordland fram at det er en utfordring både å rekruttere og beholde arbeidskraft med relevant utdanning. Spesielt helsesektoren er utsatt, hvor behovet for arbeidskraft stiger kraftig fram mot 2030. Disse prognosene er jo ingen fasit, men trenden er tydelig. Det er viktig å jobbe målrettet med å behold og tiltrekker oss flere unge i etablering for å bli landets mest skapende og bærekraftige region.

Når vi går inn i 2018 vil næringsforeninga fortsette å jobbe med de satsingsområdene som medlemmene og styret mener er viktige å prioritere. Blant annet bidra til at Mo i Rana og regionen tar en mer tydelig og attraktiv posisjon. Økt kjennskap til Mo i Ranas unike kvaliteter er kritisk for hele regionens mulighet til å tiltrekke seg kompetent arbeidskraft, kapital og ny næringsutvikling. På Gallaria i januar var leder for Innovasjon Norge, Anita Krohn Traaseth, tydelig på at Mo i Rana er en skjult gullskatt – med et stort mulighetsrom. Hun oppfordret oss i fellesskap til å stikke oss mer fram og ta en nasjonal og internasjonal rolle. Det handler ikke bare om omdømmebygging av industrien, eller bare om Rana kommune. Det handler om alle oss som bor og virker i den spennende regionen vår. Av næringer og fagmiljø basert på kunnskap, moderne teknologi og norske naturressurser.

Innleggene på julefrokostene viser at det er krevende å skape en bærekraftig region, men at visjonene og framtidstroen er god.

En ny økonomisk virkelighet

Hemnesordføreren og rådmannen la på julefrokosten 12. desember vekt på at Hemnes kommune har betydelige kraftinntekter, og at vi har all verdens av muligheter til å skape en attraktiv region. Blant annet ved å ta i bruk ny teknologi og utvikle parkplanene. Mye handler om å jobbe i lag på tvers av bransjer, offentlig og privat, i følge ordfører Christine Trones.

– Samtidig må drifta av kommunen tilpasses en ny økonomisk virkelighet hvor kraftinntektene går ned. Med fallende kraftpriser og kapitaliseringsrente reduseres inntektene til alle kraftkommuner. Det gjør oss sårbare og fordrer at vi må drive kommunen enda mer effektivt framover, understreket rådmann Amund Eriksen.

Flere unge i landbruket

Bonde og leder for Hemnes Bondelag Robin Sjøgård snakket varmt om framtidens landbruk og hva næringen betyr for kommunen og landet. Verdiskapingen har gått opp og driften har blitt mer effektivt. I dag er det 85 foretak og 115 årsverk direkte relatert til landbruket i Hemnes. I tillegg kommer ringvirkninger i øvrig næringsliv. Det kreves store investering å starte som bonde, likevel har Sjøgård tro på at flere yngre vil satse. De siste årene har det blitt investert for 180-200 millioner i driftsbygninger og ny teknologi i Hemnes. Stadig flere er bevisst på å kjøpe sunn og ren arktisk mat. Framtidens landbruk er likevel veldig styrt av politikken, mer av jorda må brukes til dyrket mark, oppfordret Sjøgård.

Flyplass og sykehus

Ranaordføreren trakk fram ny stor flyplass og sykehus for å skape nye arbeidsplasser på julefrokosten 20. desember. Det jobbes med å få på plass forskutteringsavtale med Staten for å komme i gang med flyplassbyggingen i 2018. Dypvannskai, ny E6 og datalagringssenteret Artic Circle Data Center (ACDC) er andre viktige vekstfaktorer. Samtidig stilte ordføreren seg kritisk blant annet til skattedirektørens forslag om å legge ledelsen av Statens innkrevingssentral til Trondheim. Han poengterte også at den planlagte Nordlandsparken ikke skal svekke tilgangen til sentrum, men gjøre byen mer attraktiv.

Ønsker seg visjonære ledere

Hanne Nordgaard i Helgeland Sparebank snakket om banken som drivkraft for vekst på Helgeland. Hun ønsker å være en visjonær leder som bidrar til vekst og utvikling. Og spesielt når det er tunge tak og nedgangstider, så trenger vi en sterk lokalbank, var hennes budskap. Konkurransesituasjonen gjør at bankene utfordres fra mange hold. Et nytt EU-direktiv gjør at bankene fra 2018 må tilgjengeliggjøre sine konto-systemer, slik at kundene kan benytte andre tilbydere av betalingstjenester for å utføre elektroniske betalinger eller sammenstille sine kontodata. Det åpner opp for enda større konkurranse. Det må vi leve med.

– Det hyggelige nå er at vi har et effektivt næringssliv som har dobbelt så høy økonomisk vekst som resten av landet. Veksten skjer innen havbruk, kraftproduksjon, bygg og anlegg, industri og turisme. En av utfordringene er likevel at vi må skape flere arbeidsplasser. Til det trenger vi mange visjonære ledere i 2018, avsluttet hun.

Her er presentasjonene fra frokostmøtene:

Framtidens landbruk ved Robin Sjøgård, Hanne Nordgaard HSB 2017 og Rana kommune ved Geir Waage 20.12.17