Rekruttering avgjørende

RNF støtter anbefalingen om at Mo i Rana er det mest aktuelle stedet for et nytt stort sykehus på Helgeland i sitt høringssvar.


Oppdatert 25.02.2019


Ressursgruppa som har utredet ny sykehusstruktur på Helgeland anbefaler at det skal være ett stort akuttsykehus i Mo i Rana. Som alternativ to peker rapporten på ett sykehus lokalisert i Sandnessjøen.

Styret i Ranaregionen Næringsforening og en rekke næringsaktører støtter anbefaling om at Mo i Rana er det mest aktuelle stedet for et nytt stort sykehus på Helgeland, med et robust og bredt fagtilbud. Ressursgruppa har gjort et grundig og faglig sterkt arbeid.

Kvaliteten på helsetjenestene

Helgelands befolkning har den samme rett til et godt helsetilbud på lik linje med resten av Norge. Det handler om kvaliteten på tjenestene og et spekter av spesialisert arbeidskraft. Sykehuset må derfor ta utgangspunkt i hvilket sted på Helgeland det vil være enklest å rekruttere framtidens ansatte. Det handler både om å rekruttere personell og ha et arbeidsliv som kan være attraktivt for partner.

Ranaregionen Næringsforening er tilfreds med at ressursgruppa har lagt dette som et avgjørende premiss. Ved å ta utgangspunkt i rekruttering er det utvilsomt Mo i Rana som er mest egnet som lokaliseringssted.

Sykehuset i Rana er allerede i dag tyngdepunktet i form av flest ansatte, god økonomistyring og stor aktivitet. Her kan det bygges opp rundt eksisterende bygningsmasse og infrastruktur, blant annet tilbyr Rana kommune bygninger og tomteareal.

Reisetid og transportutfordringer er grundig belyst i rapporten. Dette gjelder både transporttider i akutte situasjoner, planlagte pasientreiser og avstandsfølsomhet for pendling. Betydningen av å rekruttere kvalifisert arbeidskraft, nærhet til utdanningstilbud og forskningsmiljø, ny stor flyplass og lokalisering i det desidert største arbeidsmarked løftes fram. I sum kan dette gi mer sykehus og bedre helsetjenester, inkludert forskning, fagutvikling og utdanning.

Vi mener en lokalisering i Nord-Norges tredje største by gir langt bedre økonomiske ringvirkninger og helsetilbud enn å plassere sykehuset mellom to byer eller på et lite sted. Det vil være uforsvarlig å flytte sykehuset ut av det største regionsenteret på Helgeland og ledende industrimiljøet i Nord-Norge.

Utviklingen av de prehospitale tjenestene gjør det mulig å tilby stadig flere tjenester på vei til sykehuset. Det vil bidra til å sikre en forsvarlig akuttberedskap og ivareta innbyggerne i hele regionen. Samtidig vil mer komplekse tilstander kreve mer spesialisering, større fagmiljø og tverrfaglig samarbeid. Fagmiljøene og Helse Nord er nærmest til å svare på hvordan de vil bygge opp innholdet i den desentraliserte spesialisthelsetjenesten.

Ved en eventuell to-sykehus-løsning bør de samme prinsipper gjelde. Det er verdt å merke seg at det er flere lokalsykehus med akuttfunksjoner i indremedisin, kirurgi og fødetilbud og rundt 30-50.000 innbyggere, som blir supplert av Universitetssykehuset (UNN) i Tromsø og Nordlandssykehuset i Bodø. Dette gjelder både Narvik, Harstad, Lofoten, Vesterålen, Hammerfest, Kirkenes.

Etter at ressursgruppas konklusjoner ble lagt fram, er det avklart at den nye flyplassen blir bygd og at arbeidet igangsettes i nær framtid. Dette bidrar til å ytterligere forsterke Ranas rolle.

Høringsinnspill sykehusstruktur 250219 pdf