Planprogram og lokalisering av Helgelandssykehuset 2025

Fra høringskonferanse i Sandnessjøen i januar 2015 om framtidens sykehus på Helgeland.

Etter å ha fulgt sykehussaken og ulike interessegruppers framstilling, har næringsforeningen sendt sin høringsuttalelse til planprogram og lokalisering av Helgelandssykehuset 2025. Uttalelsn ble gjengitt i Rana Blad 12. november 2017


Publisert november 2017


En desentralisert sykehusstruktur legges til grunn for sykehusdebatten i Norge, inkludert  lokale og regionale hensyn når de enkelte sykehusenes oppgaver skal fastsettes i framtiden.

Men selv om intensjonene for samhandling er gode, er det åpenbart at styret i Helgelandssykehuset ikke kommer til å bli enig om modellvalg og lokalisering.

Blant annet viste deler av styret manglende evne til å ivareta pasientens sikkerhet i saken om operasjonsstue i Rana. Og allerede i 2016 stilte en del ordførere ultimatum om kun ett sykehus, som ikke skal ligge i Rana. Vår oppfordring til Helse Nord og departementet er å gå aktivt inn og etterstrebe en avklaring av modellvalg og lokalisering. Dette for å sikre at prosessen blir til beste for sykehusdrift og pasienter, samfunnsutvikling og næringsliv.

Næringsforeningen støtter Rana kommunes høringssvar om å utrede en to-sykehus-løsning med funksjonsdeling og ulik grad av beredskap, supplert med distriktmedisinske sentre, fordi vi bor og virker i en region på størrelse med et stort norsk fylke i utstrekning. Samtidig er vi avhengig av et solid fagmiljø for å beholde og tiltrekke riktig kompetanse. Dersom det på bakgrunn av faglige vurderinger, transport og økonomi viser seg at to–sykehus-løsningen ikke er aktuell, så bør det etter vår vurdering etableres ett stort akuttsykehus i den største bo- og arbeidsmarkedsregionen. Det bor flere folk i Rana-regionen enn i Alstahaug- og Vefsn-regionen til sammen. Mangelen på arbeidskraft innen helse- og sosialtjenester, avstandsfølsomhet for pendling og beredskap vil blant annet bli svært utfordrende hvis brorparten av helsepersonellet bor langt fra sykehuset. Ny stor flyplass i Rana vil også ha direkte betydning for god rekruttering av leger og kompetent personell.

I en ny rapport fra Transportøkonomisk institutt kommer sykehus generelt dårlig ut med hensyn til å følge statens retningslinjer for areal- og transportplanlegging. Derfor er det svært viktig at tilgjengelighet, trafikkmengde og miljøhensyn utredes grundig i planprosessen.

Et sterkt sykehus er også en stor kunnskapsarbeidsplass som bør ses i sammenheng med utviklingen i næringsliv og Campus Helgeland, med forskning og undervisning av helsepersonell og muligheter til nye oppgaver. Rekruttering og utdanningsperspektivet er et annet viktig moment som må løftes tydelig fram i utredningen.

Det er innlysende at det største industrimiljøet i landsdelen både i antall ansatte, bedrifter og verdiskaping er viktig i lokaliseringsdebatten. Et attraktivt næringsliv er ikke bare viktig i kraft av sin størrelse, men også fordi det blir enklere å få jobb til to/partner. Nesten halvparten av antall arbeidsplasser på Helgeland er i Rana-regionen, og verdiskapingen (EBITDA + lønn) var på rundt 7 milliarder i 2016. Til sammenligning var verdiskapingen i Mosjøen-regionen 2,7 milliarder, Sandnessjøen-regionen 1,2 milliarder og Brønnøysregionen 1,1 milliarder.

*Verdiskapingen er definert som verdien som skapes til interessentene i bedriftene, og går til ansattes lønn. Høy verdiskaping er derfor en viktig indikator på hvor godt næringslivet lykkes.

Høringsuttalse til Sykehusbygg vedrørende Helgelandssykehuset planprogram for idefasen okt 2017