En spydspiss i det grønne skiftet

Khashaiar Ashourzadeh, Charlotte Stråmyr Norwich (i midten) og Ina Trælnes intervjues av Sigurd Grytten. 

Vi har spurt Sigurd Grytten i Zynk beskrive styrkene til Mo i Rana som næringslivsby.


Publisert 19.12.2017


Sigurd Grytten er partner i Zynk hvor han leder selskapets avdeling for samfunns- og myndighetskontakt. Vi ha vært så heldige å ha Grytten som rådgiver og fasilitator i forprosjektet strategisk posisjonering av Mo i Rana. Nå som vi nærmer oss sluttføring av forprosjektet har vi bedt han beskrive hva han mener er Mo i Rana sine fremste styrker for å ta en attraktiv og tydelig posisjon.

– For 6 år siden fikk jeg i samarbeid med Nordland Fylkeskommune muligheten til å være med å utvikle fylkets næringsstrategi. Det var mitt første møte med de unike næringsmiljøene i fylket. Min oppgave var blant annet å skrive scenarier for hvordan næringsutviklingen kunne bli i Nordland, og hvilken betydning landsdelen ville kunne få i en nasjonal sammenheng. Dette arbeidet ble på mange måter en øyeåpner for meg, og har gjort meg overbevist om at Nordland representerer det vi skal leve av i framtiden. Det har blitt mange turer til Nordland etter dette både i profesjonell sammenheng, og privat på motorsykkel igjennom hele fylket i 2012. En helt uforglemmelig opplevelse.

Mo i Rana er en spydspiss i det grønne skiftet, og kan bli et globalt eksempel på hvordan lykkes med å etablere en sirkulær økonomi.

Sigurd Grytten, Zynk

– Det siste året har jeg fått lov til å være med på forprosjektet strategisk posisjonering av Mo i Rana. Det har vært en utrolig spennende reise. Sammen med Ranaregionens Næringsforening og flere andre sentrale lokale aktører har vi identifisert og anbefalt en retning som kan bidra til at Mo i Rana tar en attraktiv og tydelig posisjon.

Det handler om at byen har en moderne og teknologiintensiv industri basert på fornybar energi, som evner å bruke ressurser om igjen i et kretsløp, og som klarer å utløse ny industri i skjæringspunktet mellom allerede kjente teknologier. Disse egenskapene bør og kan veksles inn i økt bolyst og tilflytting, næringslivsutvikling og turisme.

Bakgrunn for forprosjektet

Mo i Rana er en del av en liten, men internasjonalt orientert eksportregion like under Polarsirkelen med ambisiøse mål både til lands og til havs. Her er sterke næringsklynger som foredler naturressurser til produkter som verden trenger. Som løfter blikket ut i verden og posisjonerer seg i det globale markedet innenfor sine fagfelt. Som tar i bruk ny teknologi, utvikler nye næringsarealer og tilrettelegger infrastruktur inkludert byggestart av stor flyplass allerede neste år. Eksporten gir ringvirkninger for øvrig næringsliv og lokalsamfunn. Dette gir byen og regionen et godt grunnlag for næringsutvikling og omdømmebygging.

Arbeidsgruppa til strategisk posisjonering mener økt kjennskap til Mo i Ranas unike kvaliteter er kritisk for hele regionens mulighet til å tiltrekke seg kompetent arbeidskraft og kapital. Det er avgjørende for å utløse mulighetene for næringsutvikling som ligger i regionen, legger Grytten til.

Mye bra er gjort; som etableringen av Campus Helgeland, mer miljøvennlig produksjon og utbedring av E6. Kulturlivet blomster og hotell- og konferansekapasiteten er doblet på får år. Likevel viser siste omdømmeundersøkelse at Mo i Rana fortsatt sliter med et dårlig eller mangefult omdømme. Det er på tide å bedre folks inntrykk.

Mo i Rana utgjør kjernen i det industrielle miljøet i Ranaregionen, som igjen er det mest kraftfulle industrimiljøet i Nordland. Nordland er igjen det fylket i Nord-Norge med det største næringsutviklingspotensialet. Det som er spesielt spennende med det industrielle miljøet, er at det ikke først og fremst er drevet av norsk olje- og gassvirksomhet. Industrien her er basert på digitalisering, fornybar energi og havbruk. En videre industriutvikling basert på disse næringene er en del av løsningen når Norge skal utvikle ny teknologi og industri utenfor olje- og gassklyngen. Utfordringen bli nå å veksle inn disse egenskapene i økt bolyst, tilflytting og næringslivsutvikling. For å lykkes er det flere forutsetninger som må på plass:

  1. Våre fortellinger må oppleves som relevante
  2. Kommunikasjonen må evne å engasjere emosjonelt
  3. Budskapene må oppleves som troverdige og viktige
  4. Vår fortelling må skille seg fra andre kommuner – den må være unik

Ser vi på forskningen om hva som motiverer for å flytte til et sted er arbeid en klar motivator. Tilbud av arbeidsplasser er imidlertid ikke nødvendigvis tilstrekkelig for å sikre økt tilflytting og få dem til å bli. Vi må også komme igjennom med andre argumenter, som vi vet er viktige for valg av bosted. Kulturtilbud, uteliv, sosiale nettverk, familiebånd, boligtilbud og naturopplevelser er noen dimensjoner som påvirker valg av bosted.

Mo i Rana sitt fortrinn er muligheten til å være en del av den unike industriutviklingen. Mulighet til å være med på noe som kan være et forbilde, ikke bare i Norge, men globalt. Fortellingene rundt dette bør være relevante, sanne, vesentlige og unike. Det handler om å skape en stolthet, en attraktivitet, rundt Mo i Rana som evner å skinne utenfor våre kommunegrenser. Andre kommuner kan også by på pen natur og gode lokalmiljø. Alle distriktskommuner kan tilby fred fra storbyens mas og kjas. Alle storbyer vil kunne tilby et bedre uteliv og kulturliv enn Mo i Rana. Alle kommuner i Norge kan tilby en tilfredsstillende skole og et godt oppvekstmiljø for barn. Men det er kun Mo i Rana som kan tilby sin fortelling om å få mulighet til være en del av det grønne skiftet, Norges framtidige industri, skape en sirkulær økonomi.

Strategisk anbefaling for overordnet fortelling

Mo i Rana bør utvikle en fortelling om kommunens unike mulighet til å skape fremtidens grønne industri. Et globalt eksempel på hvordan økonomisk vekst kan skje innenfor rammene som settes av miljø og klima. Fortellingene må støttes med fakta og bevis, og ellers suppleres med emosjonelle grunner for å flytte til regionen; herunder natur, et roligere liv og et godt oppvekstmiljø.

Fortellingene må forankres i konkrete tiltak og krever f.eks. at kommunen er kompromissløs knyttet til å velge løsninger for avfallshåndtering, transportløsninger, klimaregnskap, klimatilpasning mv. Miljø og klima bør være styrende for de valg vi gjør. Dette gjelder ikke kun kommunens virksomheter, men også næringslivet og innbyggere. Lokal forankring og gjennomgående implementering vil være helt kritisk for å lykkes.

Hele regionen med

Selv om arbeidsgruppa har Mo i Rana som merkenavn, så handler det om profilering av Rana-samfunnet som helhet, ikke profilering av Rana kommune som organisasjon eller bare bykjernen. En godt forankret og systematisk merkevarebygging av Mo i Rana anbefales. Deretter må merkevaren gis et innhold som speiler den ønskede utviklingen, og som gjør at byen og distriktet framstår som unik, relevant og
attraktiv overfor strategisk viktige grupper – og dermed differensierer seg fra andre steder i Norge. Det gjelder å løfte fram hele kommunen og Ranaregionen hvor det er naturlig. Med budskap knyttet opp mot det gode liv, et mangfoldig næringsliv og fantastiske naturopplevelser.

Akkurat som med kommersielle merkevarer, identifiserer vi oss både følelsesmessig og intellektuelt med steder. Slik sett er det selve stedet som er merkevaren, ikke stedets logo eller dets visuelle identitet. Vi trenger imidlertid visuelle elementer og fortellinger for å kommunisere stedets verdier og ambisjoner.

Les også «Tror ranværingen vil få en ny stolthet» og «Bedre kjent og anerkjent«.

Utkast til fortelling

Mo i Rana er en mulighet til å realisere et liv med litt mer mening. Et sted der du får være en del av et felleskap som bygger framtidens teknologi- og industrimiljø. Vi viderefører vår nasjonale arv med å leve av og med naturen.

Av næringer basert på kunnskap, verdensledende teknologi, og norske naturressurser, skaper vi verdier verden trenger av vannkraft, mineraler, fisk, olje og gass. Vi kopierer naturens kretsløp og lager et industrielt økosystem der ressurser kan gjenvinnes og gjenbrukes i en sirkulær økonomi.

Det betyr en trygg og meningsfylt jobb for deg. Mo i Rana er et sted der du kan bety en forskjell, et sted der du ikke forsvinner i massen. Her ønsker du at familien din skal vokse opp. Her kan dere sammen leve et liv nærmere naturen, med litt mer tid. Et sted der du vil ha råd til å realisere boligdrømmen og kanskje en hytte på fjellet, eller ved sjøen.

Mo i Rana gir deg mulighet til å være en del av noe som er konkret og ekte. Framtidens Norge skapes nå, og du kan være med å bygge Norges framtid.

Arbeidsgruppa for forprosjektet strategisk posisjonering av Mo i RanaEierne av forprosjektet: Innovasjon Norge, Mo Industripark as, Rana kommune, Rana Utviklingsselskap og Ranaregionen Næringsforening.