Vil styrke bygg- og anleggsbransjen

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) vil ha slutt på det som flere omtaler som slavekontrakter i bygg- og anleggsbransjen. Formålet er at de seriøse aktørene skal vinne fram, og at faste ansettelser med forutsigbare lønns- og arbeidsvilkår blir hovedregelen.


Publisert 03.07.2017


I forrige uke la Arbeids- og sosialdepartementet fram et høringsnotat med forslag til regulering på stadig tilbakevendende problemstillinger knyttet til innleie av arbeidskraft, heter det fra departementet.

Forslaget består av tre tiltak, som tar hensyn til arbeidstakere, bemanningsforetak og innleiebedrifter:

  • Definere fast ansettelse i arbeidsmiljøloven (gjelder for alle ansettelsesforhold). Her er det tre vilkår: ansettelsen må være tidsubegrenset, arbeidstaker må ha et reelt stillingsvern, og arbeidstaker må sikres forutsigbarhet i form av et reelt stillingsomfang.
  • Ny hjemmel for midlertidig ansettelse i bemanningsforetak gjelder kun bemanningsforetak, og kun for arbeidstaker som skal leies ut til reelle vikariater i innleiebedriften.
  • Begrenset adgang til innleie i form av kvote. Forslaget antyder en kvote på 10–15 prosent i høringsbrevet, men ønsker innspill.

De endelige lovforslagene vil bli fremmet for Stortinget til høsten. Høringsfristen er satt til 29. september. Les debatten i VG her.

 

Fra 1. juli må personallister på byggeplasser være elektroniske

Byggherren må dermed ha tilgang til pc, nettbrett eller lignende på bygge- eller anleggsplassen for å føre personallisten. Byggenæringens personallister er hjemlet i byggherreforskriften § 15, og omtales der som oversiktslister. Kravene er ikke like de som gjelder innen bransjene servering, bilverksted/­pleie og frisør/skjønnhetspleie, men er likevel relativt parallelt med det som gjelder personallister hjemlet i bokføringsforskriften. Det nye fra 1. juli er at byggenæringens oversiktslister må føres elektronisk, og personale på bygge­ eller anleggsplassen skal foruten navn og fødselsnummer registreres med HMS­kortnummer.

Innholdskrav

Oversiktslisten skal føres av byggherren, og inneholde følgende informasjon:

  • navn og adresse på bygge­ eller anleggsplassen
  • navn på byggherren
  • navn på arbeidsgivere eller enmannsbedrifter eller for innleide arbeidstakere navnet på innleievirksomheten
  • organisasjonsnummer for registreringspliktige virksomheter
    navn, fødselsdato og HMS­kortnummer på alle som utfører arbeid på bygge-­ eller anleggsplassen

Oversiktslisten skal føres og kontrolleres daglig. Listene skal være tilgjengelige og skal på oppfordring vises til arbeidsgiveren, verneombudet, Arbeidstilsynet og skattemyndighetene.

Elektronisk format

Forskriften stiller ingen krav til hvilket elektronisk format oversiktslisten skal føres i. En enkel oppstilling i for eksempel Word­ eller Excel­format kan være tilstrekkelig hvis oversiktslisten har de opplysninger som kreves. Oversiktslisten må også være systematisk fremstilt, enkel å føre kontroll etter og den må være tilgjengelig i elektronisk format på arbeidsplassen.

Les mer om endringene hos Arbeidstilsynet.
Nærmere om hvem som omfattes og andre krav finner du i byggherreforskriften.


Fra 1. juli 2017 trådte det en rekke lover og lovendringer i kraft; ny forsvarslov, ny taubanelov, ny tivolilov og ny statsansattelov og 31 endringslover. Blant annet at arbeidsdagen utvides med to timer. Nattarbeid starter nå fra klokken 23, ikke 21 som tidligere. TEK17 overtar for TEK10, for søknader som kommer inn til kommunene før 1. januar 2019 kan tiltakshaver velge om hele tiltaket skal følge TEK10 eller TEK17Mer info fra Lovdata.